Skip to main content
Log in

Kenacort-injecties bij capsulitis adhaesiva

  • Nieuws
  • Published:
Huisarts en wetenschap Aims and scope

Samenvatting

De NHG-Standaard Schouderklachten en het boek Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk adviseren intra-articulaire schouderinjecties met 40 mg triamcinolon bij patiënten met capsulitis adhaesiva. Er is echter geen consensus over de dosering en in de praktijk wordt regelmatig een lagere dosering toegediend bij risicogroepen. We vroegen ons af of 20 mg triamcinolon intra-articulair net zo effectief is als 40 mg om de pijn te verminderen en de schoudermobiliteit te verbeteren. Deze CAT geeft een bevestigend antwoord.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Tobias Bonten.

Additional information

Kleijn T, Bonten TN. Kenacort-injecties bij capsulitis adhaesiva. Huisarts Wet 2019;62(7):88. DOI:10.1007/s12445-019-0142-7.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een CAT, critically appraised topic, waarbij de auteur een evidence-based antwoord op een praktijkvraag wil krijgen.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kleijn, T., Bonten, T. Kenacort-injecties bij capsulitis adhaesiva. Huisarts Wet 62, 88 (2019). https://doi.org/10.1007/s12445-019-0142-7

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-019-0142-7

Navigation