Skip to main content

Leidt samen beslissen tot minder antibioticagebruik?

Samenvatting

Inleiding Er zijn aanwijzingen dat gezamenlijke besluitvorming onnodig voorschrijven van antibiotica kan verminderen. De onderzoekers gingen na of in huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, minder vaak antibiotica worden voorgeschreven.

Methode De onderzoekers maten het niveau van gezamenlijke besluitvorming met een gevalideerde vragenlijst (SDM-Q9). Ze legden deze voor aan patiënten die lid waren van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en tevens waren ingeschreven bij een van de vijftien huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Per huisartsenpraktijk bepaalden ze de gemiddelde SDM-score en verzamelden ze gegevens uit de elektronische patiëntendossiers over alle episodes van hoesten, neusbijholteontsteking of urineweginfectie. Per episode bepaalden ze of er volgens de relevante NHG-Standaarden een indicatie was voor antibiotica en of er een antibioticum was voorgeschreven. Met multilevel logistische regressieanalyses onderzochten ze het verband tussen samen beslissen en het voorschrijven van antibiotica.

Resultaten Wanneer er geen duidelijke indicatie was, maar antibiotica konden worden overwogen, kregen patiënten tussen 18 en 39 jaar oud minder antibioticavoorschriften in praktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvond. Voor andere leeftijdsgroepen vonden de onderzoekers dit verband niet.

Conclusie Gezamenlijke besluitvorming blijkt gerelateerd te zijn aan voorschrijven van antibiotica en kan wellicht bijdragen aan het terugdringen van antibioticagebruik.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. Livermore D. Can better prescribing turn the tide of resistance? Nat Rev Microbiol 2004;2:73-8.

  2. Laxminarayan R, Duse A, Wattal C, Zaidi AK, Wertheim HF, Sumpradit N, et al. Antibiotic resistance—the need for global solutions. Lancet Infect Dis 2013;13:1057-98.

  3. Goossens H, Ferech M, Vander Stichele R, Elseviers M, Group EP. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005;365:579-87.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Thamar van Esch.

Additional information

Van Esch TE, Brabers AE, Hek K, Van Dijk L, Verheij RA, De Jong JD. Leidt samen beslissen tot minder antibioticarecepten? Huisarts Wet 2019;62(3):26-9. DOI:10.1007/s12445-019-0030-1.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit is een bewerkte vertaling van: Does shared decision-making reduce antibiotic prescribing in primary care? J Antimicrob Chemother 2018;73:3199-205. Publicatie gebeurt met toestemming.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Esch, T., Brabers, A., Hek, K. et al. Leidt samen beslissen tot minder antibioticagebruik?. Huisarts Wet 62, 26–29 (2019). https://doi.org/10.1007/s12445-019-0030-1

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-019-0030-1