Skip to main content

Jeugd-ggz? Terug naar vroeger graag

Samenvatting

In 2015 werd de nieuwe Jeugdwet ingevoerd, ondanks heftige protesten uit het veld. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de organisatie van alle vormen van jeugdhulp, waaronder de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen met psychische aandoeningen. Wat is daarvan terechtgekomen en wat merken huisartsen ervan?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Menno Oosterhoff.

Additional information

Oosterhoff M. Jeugd-ggz? Terug naar vroeger graag. Huisarts Wet 2018;61(11):36. DOI:10.1007/s12445-018-0303-0.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Oosterhoff, M. Jeugd-ggz? Terug naar vroeger graag. Huisarts Wet 61, 36 (2018). https://doi.org/10.1007/s12445-018-0303-0

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-018-0303-0