Skip to main content
Log in

Existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie

 • Beschouwing
 • Published:
Huisarts en wetenschap Aims and scope

Samenvatting

Behalve bij refractaire symptomen als pijn, dyspneu en delier passen artsen palliatieve sedatie ook toe bij niet-lichamelijke refractaire symptomen als existentieel lijden. Maar is dat wel de geëigende interventie bij deze indicatie? Wat zeggen de richtlijnen hierover? En wordt deze interventie bij existentieel lijden niet te snel als een verkapt euthanasiemiddel ingezet? Er is meer duidelijkheid nodig over toepassing van continue palliatieve sedatie bij de indicatie existentieel lijden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Beller EM, Van Driel ML, McGregor L, Truong S, Mitchell G. Palliative pharmacological sedation for terminally ill adults. Cochrane Database Syst Rev 2015 Jan 2;1:CD010206. https://doi.org/10.1002/14651858.cd010206.pub2.

 2. Berger JT. Rethinking guidelines for the use of palliative sedation. Hastings Cent Rep 2010;40:32-8.

 3. Papavasiliou EE, Payne S, Brearley S; EUROIMPACT. Current debates on end-of-life sedation: an international expert elicitation study. Support Care Cancer 2014;22:2141-9. https://doi.org/10.1007/s00520-014-2200-9.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Rogier van Deijck.

Additional information

Van Deijck RHPD, Veldhoven CMM, Hasselaar JGJ, Verhagen SCAHHVM, Vissers KCP, Koopmans RTCM. Existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie. Huisarts Wet 2018;61(9):26-9. DOI:10.1007/s12445-018-0253-6.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Deijck, R., Veldhoven, C., Hasselaar, J. et al. Existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie. Huisarts Wet 61, 26–29 (2018). https://doi.org/10.1007/s12445-018-0253-6

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-018-0253-6

Navigation