Skip to main content

Nazorg en controle voor kanker

Samenvatting

Inleiding De meeste patiënten komen na een behandeling voor kanker in een traject van nazorg en controle terecht. Door de stijging van het aantal patiënten met kanker en de toenemende overleving komt er steeds meer druk op deze zorg te liggen. In dit literatuuronderzoek beschrijven wij de verwachtingen en voorkeuren van patiënten met betrekking tot deze zorg.

Methode Een literatuuronderzoek op basis van een systematische zoekstrategie in de databases van PubMed, CINAHL en PsychInfo. We hebben de gevonden onderzoeken gescreend en de gegevens van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken verzameld.

Resultaten Na screening hebben we 12 artikelen geïncludeerd. Deze beschrijven gezamenlijk 849 patiënten tussen de 28 en 90 jaar. Patiënten verwachten dat controle gericht is op het opsporen van recidieven. Ze willen veel klinische tests, omdat die hen gerust kunnen stellen. Daarnaast vinden patiënten dat artsen hun tijdens de nazorg en controle voldoende informatie moeten verstrekken en advies moeten geven over hun ziekte en leefstijl. Bovendien verwachten ze psychosociale ondersteuning. Daarbij is continuïteit van de zorgverlener belangrijk.

Conclusie Patiënten lijken na de behandeling voor kanker een grote behoefte te hebben aan klinische tests. De nazorg en controle moeten duurzaam en effectief zijn. De huisarts kan nut en noodzaak van klinische onderzoeken verduidelijken en speelt een rol bij de psychosociale ondersteuning.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Amsterdam: KWF Kankerbestrijding, 2011.

  2. La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F, Bertuccio P, Negri E, Boyle P, et al. Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. Ann Oncol 2010;21:1323-60.

  3. Harrington CB, Hansen JA, Moskowitz M, Todd BL, Feuerstein M. It’s not over when it’s over: long-term symptoms in cancer survivors – a systematic review. Int J Psychiatry Med 2010;40:163-81.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Daan Brandenbarg.

Additional information

Brandenbarg D, De Bock GH, Berendsen AJ. Nazorg en controle voor kanker. Huisarts Wet 2018;61(7):18-21. DOI: 10.1007/s12445-018-0186-0.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit artikel is een bewerkte vertaling van Brandenbarg D, Berendsen AJ, De Bock GH. Patients’ expectations and preferences regarding cancer follow-up care. Maturitas 2017;105:58-63.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Brandenbarg, D., de Bock, G. & Berendsen, A. Nazorg en controle voor kanker. Huisarts Wet 61, 18–22 (2018). https://doi.org/10.1007/s12445-018-0186-0

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-018-0186-0