Skip to main content

Let op alarmsymptomen bij kinderen met buikpijn

Samenvatting

Chronische buikpijn is een van de meest voorkomende klachten bij kinderen. Bij negen van de tien kinderen met acute of chronische buikpijn vinden huisartsen geen somatische oorzaak en volgt de diagnose functionele buikpijn. Toch is het van groot belang om bij een kind met acute of chronische buiklachten altijd alarmsymptomen uit te vragen. Samen met afwijkende bevindingen bij lichamelijk onderzoek maken die spoedoverleg met de kinderarts of chirurg en mogelijk een spoedverwijzing noodzakelijk.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen. Utrecht: NHG, 2012. www.nhg.org

  2. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Richtlijn: Functionele buikpijn. Utrecht: NVK, 2015.

  3. Chitkara DK, Rawat DJ, Talley NJ. The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: a systematic review. Am J Gastroenterol 2005;100:1868-75.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Lisette Leeuwen.

Additional information

Leeuwen L, Van Holten J, Loeffen JL, De Mol AC, Keyzer-Dekker CM. Let op alarmsymptomen bij kinderen met buikpijn. Huisarts Wet 2018;61(2):53-5. DOI:10.1007/s12445-017-1043-2.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Leeuwen, L., van Holten, J., Loeffen, J. et al. Let op alarmsymptomen bij kinderen met buikpijn. Huisarts Wet 61, 53–55 (2018). https://doi.org/10.1007/s12445-017-1043-2

Download citation

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-017-1043-2