Skip to main content

Euthanasie bij voltooid leven

Samenvatting

Blommendaal P, Van de Vathorst S. Euthanasie bij voltooid leven. Huisarts Wet 2017;60(2):71-4.

De Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek (WTL), van kracht sinds 2002, laat geen ruimte voor euthanasie louter op grond van ‘voltooid leven’. Wel is er ruimte voor euthanasie vanwege ondraaglijk lijden aan een stapeling van ouderdomsklachten. Niet alle artsen zijn bereid om in dat geval bij patiënten euthanasie te overwegen. Een arts die wel wil overwegen op het verzoek in te gaan zou in de eerste plaats de vraag moeten onderzoeken en kan steun zoeken bij andere deskundigen, zoals een SCEN-arts, een geriater of een psychiater. De arts mag hiervoor enige bedenktijd vragen, maar mag de patiënt niet aan het lijntje houden. De arts die niet bereid is op het verzoek in te gaan kan patiënten doorverwijzen naar een collega in de buurt of een collega van de Levenseindekliniek. Ook mag de arts informatie geven over stoppen met eten en drinken, en over andere vormen van ‘zelfeuthanasie’.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Code of Practice. Den Haag: Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, april 2015.

  Google Scholar 

 2. Adviescommissie voltooid leven. Voltooid leven. Den Haag: Rijksoverheid, 2016.

  Google Scholar 

 3. Van der Heide A, Onwuteaka-Philipsen B, Van Thiel G, Van de Vathorst S, Weyers H, Kennissynthese ouderen en het zelfgekozen levenseinde. Den Haag: ZonMw, 2014.

  Google Scholar 

 4. Rurup ML, Deeg DJ, Poppelaars JL, Kerkhof AJ, Onwuteaka-Philipsen BD. Wishes to die in older people: a quantitative study of prevalence and associated factors. Crisis 2011;32:194–203.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 5. Van Wijngaarden E. Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is completed and no longer worth living. Soc Sci Med 2015;138:257–64.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 6. Defesche F. Voltooid leven in Nederland: wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het leven voltooid vinden. Assen: Van Gorcum; 2011.

  Google Scholar 

 7. Van Delden JJM, Van der Heide A, Kouwenhoven PSC, Raijmakers NJH, Rietjens JAC, Schermer M et al. Het KOPPEL-onderzoek. Den Haag: ZonMw, 2011.

  Google Scholar 

 8. Rurup ML, Muller MT, Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Van der Wal G, Van der Maas PJ. Ervaringen van huisartsen met ouderen die ‘klaar-met-leven’ zijn. Huisarts Wet 2005;48:552–5.

  Article  Google Scholar 

 9. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Utrecht: KNMG, juni 2011.

 10. Van Holsteyn J, Trappenburg M. The quest for limits, law and public opinion on euthanasia in the Netherland. In: Van Holsteyn J, Trappenburg MJ. Regulating Physician-Negotiated Death. Den Haag: Elsevier, 2001.

  Google Scholar 

 11. Chabot B, Braam S. Uitweg. Amsterdam: Nijgh en van Ditmar, 2013.

 12. KNMG en V&VN. Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Utrecht: KNMG, 2014.

 13. Wijsbek H. Beoordeling ondragelijk lijden bij euthanasieverzoek. Ned Tijdschr Geneeskd 2016;160:D160.

  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Huisartsenopleiding Utrecht, Broederplein 43, 3703 CD, Zeist: P. Blommendaal, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, SCEN-arts, hospicearts, docent huisartsenopleiding. Erasmus MC/AMC: prof.dr. S. van de Vathorst, hoogleraar medische ethiek • Correspondentie: s.vandevathorst@amc.uva.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Blommendaal, P., van de Vathorst, S. Euthanasie bij voltooid leven. Huisarts Wet 60, 71–74 (2017). https://doi.org/10.1007/s12445-017-0039-2

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-017-0039-2