Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie

Health and wellbeing of older migrants in the Netherlands: A narrative literature review

Samenvatting

In de afgelopen jaren is er groeiende interesse in de problematiek van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Desondanks blijft het de vraag wat wij daadwerkelijk weten over deze doelgroep. Dit artikel draagt bij aan het beantwoorden van deze vraag door een overzicht van onderzoeksbevindingen te geven op het gebied van gezondheid en welbevinden. In totaal zijn er 104 publicaties meegenomen in dit overzicht, waarvan 69 gepubliceerde artikelen in (inter)nationale tijdschriften en 35 rapporten. De resultaten laten zien dat het leeuwendeel van het bestaande onderzoek zich richt op de drie grootste groepen niet-westerse migranten in Nederland – Surinaamse, Turkse en Marokkaanse ouderen – en op gezondheidsthema’s zoals gezondheidsstatus en zorggebruik en -kwaliteit. Belangstelling voor de problematiek rondom welbevinden van oudere migranten is daarentegen nog schaars. Op de huidige onderzoeksagenda is er ook weinig aandacht voor de diversiteit onder migranten, hoewel eerder onderzoek laat zien dat verschillen tussen migrantengroepen relatief groot zijn. Naar aanleiding van dit overzicht sluiten we af met een pleidooi voor meer verklarend onderzoek dat verder gaat dan herkomstland en sociaaleconomische status.

Abstract

In the past few years there has been a growing attention for older migrants, but the question of what we actually know about this group of people remains open. This article strives to fill this knowledge lacuna by presenting an overview of current research findings on health and wellbeing. In total 104 publications were taken into account in this literature review, including 69 articles published in (inter)national journals and 35 reports. The results show that a great deal of research is dedicated to the three largest groups of non-western migrants – Surinamese, Turkish and Moroccan older adults – and health-related themes such as health status and healthcare utilization and quality. Interest in the field of wellbeing is, on the other hand, still rather small. Furthermore, there seems to be little attention to diversity on the current research agenda, although prior research has shown relatively large differences between migrant groups. Based on this literature review, we conclude with a plea for more explanatory research, which goes beyond country of origin and socio-economic status.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  Kloosterboer D. Ze komen er aan: Wensen, behoeften én ambities van oudere migranten in Nederland. Utrecht: Landelijk Overleg Minderheden; 2004.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Ooijevaar J, Verkooijen L. Expat, wanneer ben je het? Een afbakening van in het buitenland geboren werknemers op basis van loon. Den Haag: CBS; 2015.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Beets G, Imhoff E van, Huisman C. Demografie van de Indische Nederlanders, 1930–2001. Den Haag: Bevolkingtrends; 2003.

  Google Scholar 

 4. 4.

  CBS. Statline: Bevolking per generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering. 2018 (Gecreëerd: 1 jan 2018). Geraadpleegd op: 3 jun 2018. http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=0-2&D2=0&D3=0,112-119&D4=0&D5=0-4,13,17,22,24-25,30,36,42,46,51,58-61,65,70-71,73,75,77-79,84,86,88,94,98-103,107,110,112,115,117,119,121,124-125,128,132-134,136-137,142-144,152-153,155.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Warnes AM, Williams A. Older migrants in europe: a new focus for migration studies. J Ethn Migr Stud. 2006;32(8):1257–81.

  Article  Google Scholar 

 6. 6.

  Schellingerhout R. Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2004.

  Google Scholar 

 7. 7.

  Green BN, Johnson CD, Adams A. Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade. J Chiropr Med. 2006;5(3):101–17.

  Article  Google Scholar 

 8. 8.

  Fennelly K. The “healthy migrant” effect. Minn Med. 2007;90(3):51–3.

  PubMed  Google Scholar 

 9. 9.

  Denktaş S. Health and health care use of elderly immigrants in the Netherlands. Erasmus Universiteit: PhD thesis. 2011.

  Google Scholar 

 10. 10.

  El Fakiri F, Bouwman-Notenboom J. Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden. GGD: Amsterdam; 2016.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Reus-Pons M, Mulder CH, Kibele EUB, Janssen F. Differences in the health transition patterns of migrants and non-migrants aged 50 and older in southern and western Europe (2004–2015). BMC Med. 2018;16(1):1–15.

  Article  Google Scholar 

 12. 12.

  Snijder MB, Galenkamp H, Prins M, Derks EM, Peters RJG, Zwinderman AH, Stronks K. Cohort profile: the Healthy Life in an Urban Setting (HELIUS) study in Amsterdam, The Netherlands. BMJ Open. 2017;7(12):e17873.

  Article  Google Scholar 

 13. 13.

  Reus-Pons M, Kibele EUB, Janssen F. Differences in healthy life expectancy between older migrants and non-migrants in three European countries over time. Int J Public Health. 2017;62(5):531–40.

  Article  Google Scholar 

 14. 14.

  Ikram UZ, Kunst AE, Lamkaddem M, Stronks K. The disease burden across different ethnic groups in Amsterdam, the Netherlands, 2011–2030. Eur J Public Health. 2014;24(4):600–5.

  Article  Google Scholar 

 15. 15.

  Verhagen I. Community health workers: bridging the gap between health needs of immigrant elderly and health- and welfare services in the Netherlands. Universiteit Utrecht: PhD thesis. 2015.

  Google Scholar 

 16. 16.

  Suurmond J, Rosenmöller DL, Mesbahi H el, Lamkaddem M, Essink-Bot ML. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly – a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.

  Article  Google Scholar 

 17. 17.

  Parlevliet J, Uysal-Bozkir Ö, Campen J van, Kok R, Riet G ter, Schmand B, Rooij S de. Cognitieve achteruitgang bij oudere migranten. Huisarts Wet. 2008;1:20-25.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Kristiansen M, Razum O, Tezcan-Güntekin H, Krasnik A. Aging and health among migrants in a European perspective. Public Health Rev. 2016;37(1):20.

  Article  Google Scholar 

 19. 19.

  Klokgieters SS, Tilburg TG van, Deeg DJH, Huisman M. Resilience in the disabling effect of gait speed among older Turkish and Moroccan immigrants and native Dutch. J Aging Health. 2018;30(5):711–37.

  Article  Google Scholar 

 20. 20.

  Yerden I. Tradities in de Knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun kinderen in Nederland. Universiteit van Amsterdam: PhD thesis. 2013.

  Google Scholar 

 21. 21.

  Hoffer C. Allochtone ouderen: De onverwachte oude dag in Nederland. Rotterdam: GGZ Groep Europoort; 2005.

  Google Scholar 

 22. 22.

  Sekercan A, Lamkaddem M, Snijder MB, Peters RJG, Essink-Bot ML. Healthcare consumption by ethnic minority people in their country of origin. Eur J Public Health. 2015;25(3):384–90.

  Article  Google Scholar 

 23. 23.

  Uiters E, Devillé WLJM, Foets M, Groenewegen PP. Use of health care services by ethnic minorities in The Netherlands: Do patterns differ? Eur J Public Health. 2006;16(4):388–93.

  Article  Google Scholar 

 24. 24.

  Denktaş S, Koopmans G, Birnie E, Foets M, Bonsel G. Underutilization of prescribed drugs use among first generation elderly immigrants in the Netherlands. BMC Health Serv Res. 2010;10(1):176.

  Article  Google Scholar 

 25. 25.

  Hoffer C, Boekhout B, Braak J, Zijlstra Y. Het migrantenproject van GGZ Noord-Holland-Noord. Dialoog. 2010;12(3):8–14.

  Google Scholar 

 26. 26.

  Graaf FM de, Francke AL. Zorg voor Turkse en Marokkaanse ouderen in Nederland, een literatuurstudie naar zorgbehoeften en zorggebruik. Verpleegkunde. 2002;17(3):131–9.

  Google Scholar 

 27. 27.

  Rosse F van, Essink-Bot ML, Stronks K, Bruijne M de, Wagner C. Ethnic minority patients not at increased risk of adverse events during hospitalisation in urban hospitals in the Netherlands: results of a prospective observational study. BMJ Open. 2014;4(12):e5527.

  Article  Google Scholar 

 28. 28.

  Graaff FM de, Francke AL. Home care for terminally ill Turks and Moroccans and their families in the Netherlands: carers’ experiences and factors influencing ease of access and use of services. Int J Nurs Stud. 2003;40(8):797–805.

  Article  Google Scholar 

 29. 29.

  Kosec H. Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van gebruikers: aanknopingspunten voor het vergroten van de respons bij CQI metingen. Utrecht: Pharos; 2015.

  Google Scholar 

 30. 30.

  Meulenkamp TM, Beek AP van, Gerritsen DL, Graaf FM de, Francke AL. Kwaliteit van leven bij migranten in de ouderenzorg. Utrecht: NIVEL; 2010.

  Google Scholar 

 31. 31.

  Berg M van den. Mantelzorg en etniciteit. Universiteit Twente: PhD thesis. 2014.

  Google Scholar 

 32. 32.

  Wezel N van, Francke AL, Kayan-Acun E, Devillé WLJM, Grondelle NJ van, Blom MM. Family care for immigrants with dementia: the perspectives of female family carers living in the Netherlands. Dementia. 2016;15(1):69–84.

  Article  Google Scholar 

 33. 33.

  Valk HAG de, Schans D. “They ought to do this for their parents”: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing Soc. 2008;28(1):49–66.

  Article  Google Scholar 

 34. 34.

  Boer A de. Wie maakt het verschil: Sociale ongelijkheid in condities en consequenties van informele hulp. Sociaal en Cultureel Planbureau: den Haag; 2017.

  Google Scholar 

 35. 35.

  Klerk M, Boer A de, Plaisier I de, Schyns P. Voor elkaar? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.

  Google Scholar 

 36. 36.

  Huijnk W, Andriessen I. Integratie in zicht? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.

  Google Scholar 

 37. 37.

  Kroese G, Meijenfeldt F von, Moerbeek S. Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden in zes Nederlandse steden. Utrecht: FORUM/Instituut voor Multiculturele Vraagstukken; 2011.

  Google Scholar 

 38. 38.

  Nieboer AP, Cramm JM. How do older people achieve well-being? Validation of the Social Production Function Instrument for the Level of well-being–short (SPF-ILs). Soc Sci Med. 2018;211:304–13.

  Article  Google Scholar 

 39. 39.

  Klokgieters SS, Tilburg TG van, Deeg DJH, Huisman M. Do religious activities among young–old immigrants act as a buffer against the effect of a lack of resources on well-being? Aging Ment Health. 2018; https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1430739.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 40. 40.

  Bode C, Drossaert C, Dijkstra E. Een verkennende studie naar de eigen beleving van het ouder worden onder Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen in Den Haag. Epidemiol Bull. 2007;42(2):26–32.

  Google Scholar 

 41. 41.

  Cramm JM, Nieboer AP. Positive ageing perceptions among migrant Turkish and native Dutch older people: a matter of culture or resources? BMC Geriatr. 2017;17(1):159.

  Article  Google Scholar 

 42. 42.

  Meyboom J, Eekelen W van. Yipratmak: uitputten, verslijten, kapot maken. Med Antropol. 1999;11(2):377–93.

  Google Scholar 

 43. 43.

  Uysal-Bozkir Ö. Health status of older migrants in the Netherlands: cross-cultural validation of health scales. Universiteit van Amsterdam: PhD thesis. 2016.

  Google Scholar 

 44. 44.

  Fokkema T, Welschen S, Tilburg TG van, Thomese F, Sajetcentrum B. Eenzaamheid onder oudere migranten: Literatuuronderzoek en interviews. Ben Sajetcentrum: Amsterdam; 2016.

  Google Scholar 

 45. 45.

  Klok J, Tilburg TG van, Suanet B, Fokkema T, Huisman M. National and transnational belonging among Turkish and Moroccan older migrants in the Netherlands: protective against loneliness? Eur J Ageing. 2017;14(4):341–51.

  Article  Google Scholar 

 46. 46.

  Pot A, Keijzer M, Bot K de. The language barrier in migrant aging. Int J Biling Educ Biling. 2018; https://doi.org/10.1080/13670050.2018.1435627.

  Article  Google Scholar 

 47. 47.

  FORUM. Allochtone ouderen en wonen. Utrecht: FORUM//Instituut voor Multiculturele Vraagstukken; 2016.

  Google Scholar 

 48. 48.

  Kullberg J, Vervoort M, Dagevos J. Goede buren kun je niet kopen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2009.

  Google Scholar 

 49. 49.

  Babel N. Woonwensen van ouderen van Surinaamse afkomst. Geron. 2018;2:61–3.

  Article  Google Scholar 

 50. 50.

  Yerden I. Transnationaal wonen van etnische ouderen. Geron. 2018;2:20–3.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Nina Conkova.

Digitaal aanvullende content

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Conkova, N., Lindenberg, J. Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie. Tijdschr Gerontol Geriatr 49, 223–231 (2018). https://doi.org/10.1007/s12439-018-0268-2

Download citation

Trefwoorden

 • oudere migranten
 • gezondheid
 • gezondheidsvoorzieningen
 • welbevinden
 • literatuuroverzicht

Keywords

 • older migrants
 • health
 • health care
 • wellbeing
 • literature review