Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 49, Issue 2, pp 56–59 | Cite as

Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg

 • Lidwien C. Lemmens
 • Gepke O. Delwel
 • Renske J. Hoefman
 • Judith D. de Jong
 • Marjolein Weda
Praktijkgerichte bijdrage

Samenvatting

Kwetsbare ouderen met polyfarmacie lopen een groter risico op vermijdbare medicatie-gerelateerde gezondheidsschade. Om medicatieveiligheid te verbeteren is door het zorgveld, in samenspraak met de IGZ, een aantal richtlijnen en veldnormen opgesteld met voorwaarden voor veilig voorschrijven. Volgens deze normen is het actief betrekken van patiënten door zorgverleners essentieel voor goede farmacotherapeutische zorgverlening. Uit twee onderzoeken onder patiënten blijkt echter dat er nog ruimte voor verbetering is. Patiënten kunnen naar eigen zeggen (nog) beter geïnformeerd worden over wijzigingen in hun medicatie. Ook kan duidelijker gecommuniceerd worden door de zorgverleners wie centraal aanspreekpunt is en wie eindverantwoordelijk is voor de medicatie. Patiënten zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Verder bestaat er onduidelijkheid over het hoe en waarom van medicatieboordelingen. Meer uitleg aan patiënten hierover is wenselijk. Daarnaast ervaren patiënten dat het bijhouden van het medicatieoverzicht en de medicatieoverdracht tussen zorgverleners beter kan. Tot slot zou een deel van de patiënten graag de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wijzigingen in hun medicatie. Om veilig te kunnen voorschrijven is het cruciaal dat zorgverleners patiënten actief betrekken bij de farmacotherapeutische zorg en echt het gesprek met hen aangaan over de medicatie.

Trefwoorden

polyfarmacie patiëntperspectief medicatieveiligheid informatie gezamenlijke besluitvorming 

The conversation with the patient is essential for good pharmacotherapeutic care

Abstract

Frail elderly with polypharmacy are at greater risk of preventable medication-related health damage. To improve medication safety, the healthcare field prepared, in consultation with the Dutch Health Care Inspectorate, a number of guidelines and standards containing conditions for safe prescribing. According to these standards the active involvement of patients by health care professionals is essential for good pharmacotherapeutic care. However, two studies with patients show that there is still room for improvement. According to patients, they can be (even) better informed about changes in their medication. Also the caregivers could communicate more clearly who is the central contact point and who is ultimately responsible for the medication. Patients are not sufficiently informed on this. Furthermore, there is uncertainty about how and why medication reviews are performed. More explanation to patients about this is desirable. In addition, patients experience that keeping their medication list up to date and transferring medication data between health care providers could be improved. Finally, a group of patients welcomes the opportunity to co-decide on changes in their medication. In order to prescribe safely, it is crucial that caregivers actively involve patients in pharmacotherapeutic care and really enter into conversation with them about their medication.

Keywords

Polypharmacy Patient perspective Medication safety Information Shared decision making 

Literatuur

 1. 1.
  Bemt P van den, Egberts A, Leendertse A. Hospital Admissions Related to Medication (HARM). Een prospectief, multicenter onderzoek naar geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames. Eindrapport. Utrecht: Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences; 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Leendertse AJ, Egberts AC, Stoker LJ, Bemt PM van den, Group HS. Frequency of and risk factors for preventable medication-related hospital admissions in the Netherlands. Arch Intern Med. 2008;168:1890–6.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Medicatieoverdracht. Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. 2008. https://www.medicatieoverdracht.nl/de-richtlijn. Geraadpleegd op 31 mei 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Medicatieoverdracht. Nadere toelichting Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten. 2015. https://www.medicatieoverdracht.nl/de-richtlijn. Geraadpleegd op 31 mei 2017.Google Scholar
 5. 5.
  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. Utrecht: KNMG; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Richtlijn elektronisch voorschrijven. Utrecht: KNMG; 2013.Google Scholar
 7. 7.
  Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen. Utrecht: NHG; 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Hoefman RJ, Verleun A, Brabers AEM, Jong JD de. Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener, maar niet iedereen gebruikt deze informatie. Utrecht: NIVEL; 2016.Google Scholar
 9. 9.
  Lemmens LC, Weda M. Patiëntenperspectief op veilige zorg rondom medicijnen. Bilthoven: RIVM; 2016.Google Scholar
 10. 10.
  Bosch-Lenders D, Maessen DWHA, Stoffers HEJH, Knottnerus JA, Winkens B, Akker M van den. Wat weten ouderen met polyfarmacie van hun pillen? Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D736.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Lemmens LC, Weda M. Polyfarmacie bij kwetsbare ouderen : Risico’s rondom overgangen tussen eerste en tweedelijnszorg. Bilthoven: RIVM; 2015.Google Scholar

Copyright information

© Vilans 2018

Authors and Affiliations

 • Lidwien C. Lemmens
  • 1
 • Gepke O. Delwel
  • 2
 • Renske J. Hoefman
  • 3
 • Judith D. de Jong
  • 4
 • Marjolein Weda
  • 5
 1. 1.Centrum Voeding, Preventie en ZorgRijkinstituut voor Volksgezondheid en MilieuBilthovenNederland
 2. 2.Inspectie voor de GezondheidszorgUtrechtNederland
 3. 3.Instituut Beleid en Management GezondheidszorgErasmus Universiteit RotterdamRotterdamNederland
 4. 4.Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorgUtrechtNederland
 5. 5.Centrum GezondheidsbeschermingRijkinstituut voor Volksgezondheid en MilieuBilthovenNederland

Personalised recommendations