Skip to main content

Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

Education within the Dutch National Care for the Elderly Programme

Samenvatting

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is in 2008 van start gegaan met als doel de zorg voor ouderen te verbeteren en beter af te stemmen op hun behoeften. Het realiseren van goede zorg voor ouderen vereist onder andere een veranderingsproces van professionals in hun denken en doen. Dit veranderingsproces is onlosmakelijk verbonden met goed geschoolde professionals. In het onderhavige artikel wordt een inventarisatie gepresenteerd van 32 onderwijsproducten die ontwikkeld zijn in het NPO. Uit de inventarisatie blijkt dat in het NPO diverse onderwijsproducten ontwikkeld zijn die zich richten op relevante thema’s om de zorg voor ouderen te verbeteren. Echter, de onderwijsproducten richten zich vooral op professionals in de gezondheidszorg, vooral die in de eerste lijn werken. Voor verpleegkundigen en verzorgenden en in mindere mate medici is een breed palet aan onderwijsproducten ontwikkeld. Voor professionals die werken in de welzijnssector, gemeente of woningbouwsector zijn relatief weinig onderwijsproducten ontwikkeld. Dit geldt ook voor bepaalde specifieke problemen waar ouderen mee te maken kunnen krijgen zoals eenzaamheid en mishandeling. Bovendien blijkt dat geen van de deelnemende projecten aan deze inventarisatie onderwijsproducten heeft ontwikkeld voor de oudere zelf of de mantelzorg. Hoewel 22 van de 32 projecten zich richten op meerdere doelgroepen is bij slechts een klein deel sprake van multidisciplinaire of interdisciplinaire scholing. Op basis van de inventarisatie adviseren wij om onderwijsproducten te ontwikkelen voor: doelgroepen die thans niet of weinig aan bod komen, zoals professionals in de welzijnssector en paramedici; de versterking van multi- of interdisciplinaire samenwerking; en problemen waar ouderen mee te maken krijgen, zoals eenzaamheid en ouderenmishandeling.

Abstract

The Netherlands Organisation of Health Research and Development started in 2008 the Dutch National Care for the Elderly Programme (in Dutch abbreviated as NPO) with the aim to improve the quality of life for the frail older people through better quality of care (health, social, community) which is tailored to the needs and wants of older people. The delivery of good care is related with competent professional behaviour which is inextricably linked to the education of professionals. This article presents an overview of 32 educational programmes developed within the NPO. Within the NPO different educational programmes were developed on relevant themes to improve elderly care. However, the programmes focused mainly on professionals in health care, especially those working in primary care. For nurses and nursing assistants and more or less for physicians also different educational programmes were developed. Educational programmes for paramedics or professionals working in social care, housing or in the municipalities were scarce. This is also the case for specific themes in elderly care like loneliness or (domestic) violence. Moreover, none of the experiments focused on older people or informal care givers. Although 22 of the 32 projects developed educational programmes for different groups, multi – or interdisciplinary education is rare in these programmes. Based on the overview we advise the development of more educational programmes on: target groups which were less or not addressed in the NPO, like professionals in social care and paramedics; multi- or interdisciplinary collaboration; and themes, like loneliness in older people and elder abuse.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. IG staat voor Individuele Gezondheidszorg. In de rest van het stuk wordt de term verzorgende/verzorgenden gebruikt.

 2. Met onderwijsproducten worden producten bedoeld zoals (e‐learning) modules, opleidingen, trainingen, cursussen, die beschikbaar zijn via een document, website en dergelijke en die door anderen gebruikt kunnen worden tegen de voorwaarden van de organisatie die deze beschikbaar stelt.

 3. Betreft kwalificatieniveau 4 (MBO) en 5 (HBO).

Literatuur

 1. ZonMw. Nationaal programma ouderenzorg 2016. http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/nationaal-programma-ouderenzorg/algemeen/. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 2. CSO NFU, ZonMw. Toekomstige ouderenzorg; kernwaarden opbrengsten en perspectief 2012. http://www.nfu.nl/img/pdf/12.921_ZonMW_Toekomstige_ouderenzorg_kernwaarden_opbrengsten_en_perspectief.pdf. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 3. Hamers J, Rossum E van, Peeters J, Rameckers V, Meijs N. Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs 2012. http://www.panteia.nl/Projecten-AZW/Oplossingen-discrepanties/Onderwijs/~/media/8%20 AZW/Maastricht%20University%202012%20%20 Ouderenzorg%20in%20het%20middelbaar %20beroepsonderwijs.ashx. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 4. Schuurmans MJ, Strijbos MJ. Gerontologische en geriatrische inhoud van verpleegkunde opleidingen in Nederland. Beleidsrapport ZonMw 2012. http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Nationaal_Programma_Ouderenzorg/RapportageVerpleegkundeOpleidingen.pdf. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 5. Bodegom D van, Engelaer FD, Heemst F van, Helmerhorst J, Laman M, Olde-Rikkert J. et al. Inventarisatie ouderengeneeskunde in medische curricula 2011. http://www.leydenacademy.nl. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 6. CSO, Zorgbelang Nederland & Pharos. Ouderen over ondersteuning en zorg: Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen 2013. http://www.pharos.nl/documents/doc/ouderen_over_ondersteuning_en_zorg.pdf. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

 7. NFU. Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) 2016. http://www.nfu.nl/publicaties/onderwijs-in-het-nationaal-programma-ouderenzorg-npo/. Geraadpleegd op: 6 januari 2016.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Barth Oeseburg.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Oeseburg, B., Schols, J., Olde Rikkert, M. et al. Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Tijdschr Gerontol Geriatr 47, 272–281 (2016). https://doi.org/10.1007/s12439-016-0194-0

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12439-016-0194-0

Trefwoorden

 • ouderen
 • onderwijs
 • kwaliteit
 • zorg
 • welzijn
 • wonen
 • gezondheidszorg

Keywords

 • Older people education
 • Quality of life
 • Care
 • Healthcare
 • Social care
 • Housing