Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 3, pp 8–11 | Cite as

Hoe mensen met dementie de wereld zien

De bijzondere blik van fotografe Evy Raes
  • Patrick VerhaestEmail author
Artikel
  • 41 Downloads

De Vlaamse fotografe Evy Raes is een kunstenares met een missie. Enkele ervaringen met mensen met dementie maakten haar duidelijk dat die de wereld anders waarnemen dan wij. Daarop besloot zij te onderzoeken of zij via haar fotografie die andere manier van kijken wat inzichtelijker zou kunnen maken. Met als doel de omgang met mensen met dementie te ondersteunen. Geen kunst om de kunst, kortom, maar kunst met een boodschap. Kunst ook die mét het publiek ontstaat. Redacteur Patrick Verhaest sprak met haar.

Evy Raes: 'Er begon voor mij iets te dagen tijdens een fotoproject rond levensverhalen voor de voorzieningen van de Zusters van Berlaar. Ik begon te vermoeden dat mensen met dementie niet alleen in een andere tijd leven, maar ook andere dingen zien. En dat dit aan de basis ligt van veel miscommunicatie en conflicten. De vriendin van mijn vader heeft ook dementie. Wanneer we aan tafel gingen, begon zij niet met eten. Kwam dat misschien doordat ze haar mes en vork niet zag of herkende?...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations