Ambassadeur van de aandacht voor de ander

Tommie Niessen over zijn kijk op zorg

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Peter Bakens.

Additional information

Peter Bakens is redacteur van Denkbeeld; hij is werkzaam als docent hbo-v aan De Haagse Hogeschool.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bakens, P. Ambassadeur van de aandacht voor de ander. Denkbeeld 31, 18–21 (2019). https://doi.org/10.1007/s12428-019-0031-7

Download citation