Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 30–32 | Cite as

De huisarts luidt de noodklok

Ongerustheid over kwaliteit medische zorg in kleinschalige woonvoorzieningen
  • Peter BakensEmail author
Artikel
  • 30 Downloads

Eind vorig jaar trokken de huisartsen een streep in het zand wat betreft hun betrokkenheid bij medische zorg aan bewoners van kleinschalige woonzorghuizen. Sommige huizen hebben hun interne organisatie op dit punt niet op orde, aldus de Landelijke Huisartsenvereniging. Is er inderdaad reden tot zorg? Redacteur Peter Bakens verdiepte zich in de kwestie en zet de zaken op een rij.

In november 2018 verschijnen er berichten in de media dat huisartsen weigeren nog langer zorg te verlenen aan bewoners van kleinschalige woonzorghuizen die hun interne organisatie op het gebied van medische zorg niet op orde hebben. Het gaat hierbij met name om nieuwe, vanuit particulier initiatief opgezette kleinschalige woonzorginstellingen, vaak gevestigd in prachtige, soms monumentale panden. Aanleiding voor deze berichtgeving is de nieuwe 'Leidraad medische zorg in kleinschalige zorgvoorzieningen' (zie kader) van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Iets later, in december 2018, mengen ook de...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations