Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 22–25 | Cite as

Een mooie erfenis

Wat oud geworden ouders aan hun kinderen doorgeven
  • Han DiesfeldtEmail author
Onder de Loep
  • 17 Downloads

Kinderen van honderdplussers leven zelf ook langer, zijn fitter en lopen een verminderd risico op cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit langlopend onderzoek in de Verenigde Staten. Het lijkt erop dat hier 'goede genen' in het spel zijn, concludeert Han Diesfeldt.

Sinds 1994 verzamelt een groep onderzoekers in Boston, Massachusetts, gegevens over mensen die een zeer hoge leeftijd bereiken (van honderd jaar of ouder). De hoeveelheid deelnemers groeit van jaar tot jaar en telt ook een groot aantal nazaten van honderdplussers. De resultaten van dit onderzoek vinden al jaren hun weg naar de wetenschappelijke literatuur. Een recente publicatie richt zich op de vraag of kinderen van ouders die zeer oud werden, lichamelijk of geestelijk fitter bleven dan kinderen in een vergelijkingsgroep. Meestal waren de geestelijke vermogens van de betrokken ouders in de laatste drie tot vijf jaar van hun zeer lange leven wel teruggelopen, maar dit was geen reden om hun kinderen buiten het onderzoek te...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations