Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 34–37 | Cite as

Cultuursensitief werken in de praktijk

In dialoog met migrantenouderen
  • Cor HofferEmail author
Artikel
  • 48 Downloads

Nederland telt momenteel ruim 290.000 niet-westerse migranten van 55 jaar en ouder en dit aantal zal naar verwachting stijgen tot bijna 840.000 personen in het jaar 2045. Bovendien zal binnen deze populatie het aantal 65-plussers sterk toenemen. Zorgverleners in de ouderenzorg zullen dan ook in toenemende mate worden geconfronteerd met de invloed van migratie op het leven en de belevingswereld van cliënten en ook steeds meer in aanraking komen met voor hen onbekende opvattingen over ouderdom, ziekten en het levenseinde. Waarop moet je dan letten om goed te kunnen communiceren met migrantenouderen en hun naasten?

Cultuur en levensbeschouwing zijn van invloed op de ziekteopvattingen en het hulpzoekgedrag van cliënten. Zo laten sommige ouders in Nederland of andere westerse landen hun kinderen niet vaccineren tegen ziekten als bof, mazelen en rodehond op basis van bijvoorbeeld christelijke of antroposofische overtuigingen of zijn er mensen die bij ziekte een beroep doen op alternatieve...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations