Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 26–28 | Cite as

Begeleiding van onbegrepen gedrag bij dementie thuis

Een methodiek voor casemanagers
 • Marleen PrinsEmail author
 • Iris van Asch
 • Bernadette Willemse
 • Anne Margriet Pot
Artikel
 • 142 Downloads

Gedragsveranderingen komen veel voor bij mensen met dementie en doen vaak afbreuk aan hun kwaliteit van leven en die van hun nabije omgeving. Het Trimbos-instituut heeft een methode ontwikkeld die casemanagers helpt om mensen met dementie en hun mantelzorgers te begeleiden wanneer hun relatie door onbegrepen gedrag onder druk komt te staan.

Apathie, boosheid, onrust en achterdocht zijn voorbeelden van gedragsveranderingen bij mensen met dementie die de kwaliteit van leven van henzelf en hun naasten ernstig kunnen schaden. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van het Nivel uit 2016 kwam nog eens duidelijk naar voren dat mantelzorgers gedragsveranderingen bij dementie een van de moeilijkste dingen vinden om mee om te gaan. Onbegrepen gedrag vergt dikwijls erg veel energie van de mantelzorger en kan ertoe leiden dat deze overbelast raakt. Ook de onderlinge relatie kan eronder lijden. Zo ontstaat dan vaak een proces waarbij het water de mantelzorger steeds meer tot aan de lippen stijgt -...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

 • Marleen Prins
  • 1
  Email author
 • Iris van Asch
  • 2
 • Bernadette Willemse
  • 3
 • Anne Margriet Pot
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations