Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 18–21 | Cite as

Hart voor kwetsbaarheid

Psycholoog John Ekkerink over zijn werk in de dementiezorg
  • Debby GerritsenEmail author
In Gesprek
  • 50 Downloads

Toen John Ekkerink een paar maanden geleden met pensioen ging, kreeg hij cadeaus en mooie woorden. Maar hij had bij die gelegenheid ook cadeaus en mooie woorden voor de mensen die hij in zijn loopbaan als ouderenpsycholoog ontmoette: een symposium vol nieuwe kennis over onderwerpen die hij belangrijk vindt en een handzaam kaartje met elf lessen uit de zorg voor kwetsbare mensen. Overstijgend thema: hart voor kwetsbaarheid. Een mooie gelegenheid voor een gesprek met een van de nestors van de Nederlandse ouderenpsychologie.

Hoewel hij min of meer toevallig in de dementiezorg terecht is gekomen, was John altijd al geïnteresseerd in oudere mensen. Voor hem straalden ouderen iets van wijsheid uit en belichaamden zij de geschiedenis die hem zo boeide. Toen hij in de jaren zeventig in Nijmegen studeerde, stond de ouderenpsychologie nog in de kinderschoenen. Begin jaren tachtig was hij een van de eerste afgestudeerde psychogerontologen in Nederland.

Al gauw bleek dat er aan iemand met...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations