Advertisement

Denkbeeld

, Volume 31, Issue 2, pp 12–14 | Cite as

Helpen bij proactieve zorgplanning

Een nieuwe tool voor eerstelijnszorgverleners
 • Myrna Pelgrum-KeurhorstEmail author
 • Leontine Groen-van de Ven
 • Madeleen Uitdehaag
 • Carolien Smits
 • Héline van Vuuren
Artikel
 • 50 Downloads

Thuiswonende mensen met dementie en hun naasten stellen het nemen van beslissingen over toekomstige zorg vaak uit. Maar omdat het brein bij dementie nu eenmaal achteruitgaat, wordt het op een later tijdstip juist nog lastiger om besluiten te nemen. Daar komt nog bij dat ook zorgverleners als huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en casemanagers sommige onderwerpen, zoals het levenseinde, lastig vinden om te bespreken. In beide gevallen kan de Gesprekswijzer uitkomst bieden.

Door het progressieve karakter van dementie is het belangrijk zo vroeg mogelijk te starten met gesprekken over hoe de zorg er voor de persoon met dementie uit zou moeten zien. En dan niet alleen nu, maar juist ook op langere termijn (proactieve zorgplanning). Door hierover vroegtijdig te spreken kunnen zorgverleners de zorg beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie en zijn naaste. Ook kan het cliënten een zeker houvast geven en kunnen onnodige (be)handelingen,...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2019

Authors and Affiliations

 • Myrna Pelgrum-Keurhorst
  • 1
  Email author
 • Leontine Groen-van de Ven
  • 2
 • Madeleen Uitdehaag
  • 3
 • Carolien Smits
  • 4
 • Héline van Vuuren
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations