Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 5, pp 40–41 | Cite as

Hora est

Hoe passend is het psychofarmacagebruik van verpleeghuisbewoners met dementie?

  • Klaas van der spek
Article
  • 76 Downloads

Samenvatting

Universitaire promoties leveren vaak kennis op die relevant is voor de praktijk. In de serie ‘Hora est’ biedt Denkbeeld onderzoekers gelegenheid hun bevindingen kort uiteen te zetten. En zoals gebruikelijk bij promoties is er ook oppositie. In deze eerste aflevering beschrijft Klaas van der Spek de resultaten van zijn onderzoek naar het voorschrijven van psychofarmaca bij verpleeghuisbewoners met dementie. Sandra Zwijsen plaatst er kanttekeningen bij.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Klaas van der spek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations