Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 28–31 | Cite as

Gelijk behandelen, verschillend benaderen

Meer aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de zorg voor ouderen
  • Herman Boers
Article
  • 70 Downloads

Samenvatting

Ouderen die homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender zijn, hebben een andere levensloop en leefstijl dan hetero leeftijdgenoten en durven of kunnen niet altijd en overal zichzelf zijn. Wat kun je als professional of vrijwilliger in de zorg doen om ervoor te zorgen dat ook deze ouderen zich welkom, vrij en gerespecteerd voelen?

Literatuur

  1. Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2018.Google Scholar
  2. Hoe ondersteun je ouderen met LHBT-gevoelens. Utrecht: Vilans/Movisie, november 2016.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Boers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations