Advertisement

Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

‘Naar het verpleeghuis? Over mijn lijk!’

  • Frans Hoogeveen
  • Bernadette Willemse
Het dilemma

Samenvatting

Als casemanager begeleid ik een dame met matig gevorderde dementie. Ze wordt steeds somberder en angstiger, maar vrolijkt op als ze bezoek krijgt. Dat is helaas niet vaak, want familie heeft ze niet. Ze krijgt driemaal per dag thuiszorg en één keer per week een ochtend huishoudelijke hulp. Mevrouw valt steeds vaker in huis en ook belt ze ’s nachts bij de buren aan. Ik denk dat ze gebaat zou zijn bij verhuizing naar een instelling, maar ze schreeuwt moord en brand als ik er alleen maar over begin. Vrijwillig gaat ze dus zeker niet en nu overweeg ik na overleg met haar mentor om een rechterlijke machtiging aan te vragen om haar met dwang te laten opnemen. Wat zou u doen?

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations