Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

‘Naar het verpleeghuis? Over mijn lijk!’

  • Frans Hoogeveen
  • Bernadette Willemse
Het dilemma
  • 29 Downloads

Samenvatting

Als casemanager begeleid ik een dame met matig gevorderde dementie. Ze wordt steeds somberder en angstiger, maar vrolijkt op als ze bezoek krijgt. Dat is helaas niet vaak, want familie heeft ze niet. Ze krijgt driemaal per dag thuiszorg en één keer per week een ochtend huishoudelijke hulp. Mevrouw valt steeds vaker in huis en ook belt ze ’s nachts bij de buren aan. Ik denk dat ze gebaat zou zijn bij verhuizing naar een instelling, maar ze schreeuwt moord en brand als ik er alleen maar over begin. Vrijwillig gaat ze dus zeker niet en nu overweeg ik na overleg met haar mentor om een rechterlijke machtiging aan te vragen om haar met dwang te laten opnemen. Wat zou u doen?

Waarom onder dwang opnemen? Er bestaat toch nachtverpleging, dagbehandeling of een buddy? Erg makkelijk om het via een rechter aan te vragen, wat heeft ze misdaan… iemand mishandeld of in gevaar gebracht? Als een casemanager of mentor al zo met dementen omgaat, dan vraag ik mij af of wij wel bestaansrecht hebben. We lijken wel een Oostblokland waar ze ons het liefst zover en goedkoop mogelijk wegstoppen. Ik word er heel bang van.

Suus Joosten, ervaringsdeskundige (heeft Lewy Body Dementie)

Helaas kampen verpleeghuizen met een slecht imago. We verheerlijken het eigen huis, terwijl voor veel kwetsbare en vereenzaamde ouderen wonen in een zorginstelling juist een verbetering van levenskwaliteit kan betekenen. Misschien is een proefverhuizing een optie. Gewoon een tijdje logeren en kijken of het went. Of een bezoekvrijwilliger inschakelen. Die zou mevrouw wat vertier en gezelligheid kunnen bieden. En dan te zijner tijd met haar een bezoekje brengen aan het Grand Café in het verpleeghuis.

Dorothea Touwen, ethica

Een rechterlijke machtiging is een zeer ingrijpend instrument. De dementie van deze mevrouw is nog matig gevorderd en ze leeft duidelijk op als ze bezoek krijgt. Daarom vraag ik mij af of er geen alternatieven zijn. Kan ze overdag niet naar een dagopvang? En wat is er geprobeerd aan toezichthoudende domotica? Ook wettelijk gezien kun je bij het aanvragen van een rechterlijke machtiging niet over één nacht ijs gaan. Dat kan alleen als aan alle criteria is voldaan en alle alternatieven zijn nagelopen.

Brenda Frederiks, hoofddocent gezondheidsrecht

Het is aan de casemanager om het verzet van mevrouw serieus te nemen en naar alternatieven te kijken. Een voor de hand liggende vraag is of al geprobeerd is haar dagbesteding aan te bieden. Daar is zij onder de mensen, wordt er structuur geboden en zal zij zich veiliger voelen. Dat kan doorwerken in hoe zij zich thuis gedraagt. Ook zijn er wellicht mogelijkheden om geleidelijk kleinschalig wonen bij haar te introduceren.

Daniella de la Fuente, casemanager

Beide opties, haar laten wonen waar ze nu woont of onder dwang laten verhuizen, zijn keihard. Maar blijkbaar heeft ze een heel duidelijk en negatief beeld van wonen in een instelling. Of dat beeld nu klopt of niet, ze wil er niet heen. Ze wil in haar waarde gelaten worden en blijven wonen waar ze nu woont. Ik zou haar in die waarde laten, ondanks alle (goede) tegenargumenten en de mogelijke gevolgen van dien. Tenzij ze een gevaar voor haar omgeving zou worden.

Rijk Stierman, ervaringsdeskundige (is mantelzorger)

Waar is mevrouw bij gebaat? Net als iedereen bij voldoende welzijn. Ik zou proberen de buren erbij te betrekken, een vrijwilliger in te zetten. Haar stemming is mogelijk te behandelen met een snufje farmacie. Dit alles afhankelijk van haar beleving en het effect van zulke interventies. Parallel hieraan zou ik de ggz consulteren. Die kan het traject om een rechterlijke machtiging aan te vragen sowieso niet in gang zetten als er niet eerder alternatieven zijn onderzocht.

Daan van Delden, casemanager

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Frans Hoogeveen
    • 1
  • Bernadette Willemse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations