Denkbeeld

, Volume 30, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Pact

  • Marco Blom
Aanrader
  • 35 Downloads

Samenvatting

Op donderdag 8 maart ondertekenden meer dan veertig organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Met dit pact wil de nieuwe minister van VWS, Hugo de Jonge, een landelijke coalitie in het leven roepen om een succesvolle aanpak te vinden voor drie belangrijke thema’s in de ouderenzorg: eenzaamheid bestrijden, langer thuis wonen met zorg stimuleren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Herkenbare problemen voor iedereen die in de ouderenzorg werkt.

Op donderdag 8 maart ondertekenden meer dan veertig organisaties het Pact voor de Ouderenzorg. Met dit pact wil de nieuwe minister van VWS, Hugo de Jonge, een landelijke coalitie in het leven roepen om een succesvolle aanpak te vinden voor drie belangrijke thema’s in de ouderenzorg: eenzaamheid bestrijden, langer thuis wonen met zorg stimuleren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Herkenbare problemen voor iedereen die in de ouderenzorg werkt.

Het bijzondere aan de coalitie is dat ook bedrijven als Albert Heijn en KPN meedoen, evenals een brede reeks partijen uit vrijwilligerswerk en welzijn. Daarmee krijgt de ouderenzorg welkome hulp vanuit de maatschappij. Vanuit mijn functie bij Alzheimer Nederland mocht ik dit pact mede ondertekenen en daarmee de belofte doen namens mensen met dementie en hun naaste omgeving verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering ervan. Dementie en ouderenzorg zijn niet synoniem met elkaar. Toch zal het welslagen van het pact voornamelijk afhangen van het feit of het antwoord geeft op de uitdagingen waarvoor de toename van het aantal dementiepatiënten ons als samenleving stelt.

Of het de noodzakelijke kennis over dementie verbetert, of het voorziet in meer en betere woonzorgvoorzieningen en of het zo cruciale casemanagement eindelijk landelijk wordt ingevoerd.

In de berichtgeving na lancering van het pact ging veel aandacht uit naar de noodzaak om voldoende professionals op te leiden en tot werken in de ouderenzorg te verleiden. In één adem daarmee wordt dan ook vaak het imago van de ouderenzorg genoemd en de waardering voor de professionals. Die uitdaging moeten we met zijn allen aangaan. Het Pact voor de Ouderenzorg is ook een pact voor dementieprofessionals.

Ik raad iedereen in de dementiezorg dan ook van harte aan om er samen met vrijwilligers en collega’s uit het welzijnswerk voor te zorgen dat alleenwonende mensen met dementie niet ten prooi vallen aan eenzaamheid en dat de vaak overbelaste mantelzorgers niet in een sociaal isolement belanden. Om met zijn allen een steentje bij te dragen aan een gevarieerde dagbesteding, goed casemanagement en inzet van slimme technologie. Het Pact voor de Ouderenzorg is een mooi initiatief, maar zonder u kan het niet.

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychogeriatrie 2018

Authors and Affiliations

  • Marco Blom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations