Skip to main content
Log in

Krachtige basiszorg

Meer tijd én anders werken en organiseren

Bijblijven

Cite this article

An Erratum to this article was published on 09 November 2018

This article has been updated

Samenvatting

Krachtige basiszorg is een integrale wijkaanpak die op de werkvloer in de wijk Overvecht in Utrecht is ontwikkeld. Het is een nieuwe en andere manier van kijken, leren, doen en organiseren door álle professionals in de zorg, ondersteuning en preventie in de wijk. Krachtige basiszorg is gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en met problematiek in meerdere leefdomeinen. Krachtige basiszorg ondersteunt de bewoners in de wijk optimaal door goed te kijken naar wat mensen in de wijk nodig hebben en het aanbod van zorg en ondersteuning en de organisatie daarvan er op af te stemmen. Het houdt én de populatie én de professionals in de wijk gezonder en vermindert zorggebruik en zorgkosten significant. In de wijk Overvecht in Utrecht is de aanpak geïmplementeerd en effectief gebleken. Kortom: basiszorg, maar dan anders!

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Change history

Literatuur

 1. Genugten W van. Niet alle bloemen gaan naar de veiling. Rapport. Utrecht: Hogeschool Utrecht; 2016. www.overvechtgezond.nl/files/Rapport%20NietAlleBloemenGaanNaarDeVeilingEPA%20in%20Overvecht-dec%20%202016%20opgemaakt1%20(002).pdf.

  Google Scholar 

 2. Samenwerking huisartsen en wijkspecialisten in Utrecht Overvecht, project Wijkspecialist. Film, gepubliceerd op 30 oktober 2014. https://www.youtube.com/watch?v=b_oVA36v_Js&t=11s.

  Google Scholar 

 3. Leemrijse C, Bakker Dinny de, Schoenmakers T. Theoretische onderbouwing van Krachtige basiszorg in de Utrechtse wijk Overvecht. Utrecht: Nivel; 2016. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport_Overvecht_gezond_NIVEL.pdf.

  Google Scholar 

 4. Kringos DS, Broeke JR van den, Lee APM van der, Plochg T, Stronks K. How does an integrated primary care approach for patients in deprived neighbourhoods impact utilization patterns? An explorative study. BMC Public Health. 2016;16(545) https://doi.org/10.1186/s12889-016-3246-z.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jacqueline van Riet.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Riet, J., Makkes, N., van Wezel, P. et al. Krachtige basiszorg. Bijblijven 34, 286–298 (2018). https://doi.org/10.1007/s12414-018-0312-8

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12414-018-0312-8

Navigation