Samenwerken aan veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten in de eerste lijn

Samenvatting

Meer dan de helft van de patiënten in de apotheek heeft moeite met het begrijpen en onthouden van informatie over medicatie verstrekt door huisarts en apotheker(sassistente). Een onderliggende oorzaak is dat veel van deze patiënten laaggeletterd zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Het is belangrijk dat zorgverleners deze patiënten herkennen en hun communicatie zo aanpassen dat die beter aansluit bij de patiënt. Begrijpelijke uitleg en goede follow-up zijn belangrijk om medicatiefouten en therapieontrouw te voorkomen. Samenwerking tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige is daarbij van belang voor continuïteit van zorg.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1

Notes

 1. 1.

  In het artikel van De Visser wordt verwezen naar Canadees onderzoek door Cynthia Jackenisius; dat is echter nergens terug te vinden.

 2. 2.

  Mondelinge mededeling door een POH tijdens een training ‘Herkennen van en communiceren met laaggeletterden’.

 3. 3.

  Dit geldt voor Pharmacom. Andere systemen geven op andere manieren meldingen.

Literatuur

 1. 1.

  Visser E de. Huisartsen worden soms wanhopig van patiënten die medicijnen slecht innemen. 2017.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een gezonder Nederland. Bilthoven: RIVM; 2014.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Erasmus MC (Rotterdam), NIVEL (Utrecht), Radboudumc (Nijmegen), PHARMO (Utrecht). Eindrapport: Vervolgonderzoek medicatieveiligheid. 2017.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Kamisetti S. Interviews over veilig medicijngebruik met laaggeletterde respondenten met een chronische aandoening. Niet gepubliceerd rapport in opdracht van Pharos. 2016.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Dijk L van, Huis A, Groot K de, Vervloet M, Lescure D, Francke A. Bevorderen van medicatietrouw door verpleegkundigen en verzorgenden: knelpuntenanalyse. Utrecht: NIVEL; 2017.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Koster ES, Philbert D, Bouvy ML. Health literacy among pharmacy visitors in the Netherlands. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015;24(7):716–21.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. 7.

  Maghroudi E, Borgsteede S, Dijk L van, Rademakers J, Boland G, Velden J van der, et al. Begrijpelijkheid van instructies op de etiketten van geneesmiddelen. 2018. Paper VIOT.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Maghroudi E, Hooijdonk C van, Journée-Gilissen M, Borgsteede S. Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt. Pharm weekbl. 9 maart 2018;10:153.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Abdi A. Approaches and Communication Techniques to Improve Selfmanagement and Safe Medication Use in COPD Patients with Limited Health Literacy. Master Thesis. Amsterdam: VUmc; 2017.

 10. 10.

  Brink-Muinen A van den, Dulmen AM van. Factoren gerelateerd aan farmacotherapietrouw van chronisch zieken – resultaten van studies uitgevoerd in Nederland sinds 1990. Utrecht: NIVEL; 2004.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Long Alliantie Nederland. Goed gebruik Inhalatiemedicatie. Astma en COPD. 2014.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Overmars M. Use it or lose it geldt óók voor lezen en schrijven. UA. 2016;6:10–1.

  Google Scholar 

 13. 13.

  Meeuwesen L, Harmsen J. Valkuilen in de multiculturele huisartsenpraktijk: het ‘stille’ gesprek. Mod Med. 2017;2:34–8.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Kesselheim AS, et al. Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular medications after myocardial infarction. Cohort and nested case-control studies. Ann Intern Med. 2014;161:96–103. https://doi.org/10.7326/M13-2381.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dr. Gudule M. Boland.

Additional information

Bij het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt van Jessica Maas. Alertheid geboden, aandacht gewenst (Pharos: 2017; nog niet gepubliceerd) en van Veronique Huijbregts. Niet elke patiënt begrijpt de bijsluiter (Mediator 2017).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Boland, G.M., van der Velden, J.J.C. Samenwerken aan veilig medicijngebruik bij laaggeletterde patiënten in de eerste lijn. Bijblijven 34, 299–308 (2018). https://doi.org/10.1007/s12414-018-0300-z

Download citation