Skip to main content

Luisteren als belangrijkste interventie bij eenzaamheid

Samenvatting

Eenzaamheid bij ouderen wordt als een belangrijk maatschappelijk probleem gezien. Het kan grote impact hebben op de kwaliteit van leven en de gezondheid. In dit artikel staat een aantal vragen centraal: Wat is eenzaamheid? En hoe reageer je als arts adequaat op gevoelens van eenzaamheid bij een patiënt? Welke aandachtspunten zijn hierbij van belang? Met behulp van de taxonomie van McGraw (die tien soorten eenzaamheid onderscheidt) beschrijven we de ruime verscheidenheid waarin eenzaamheid zich kan voordoen in de menselijke ervaring. We illustreren deze soorten eenzaamheid met voorbeelden uit recent onderzoek naar ouderen die hun leven als voltooid ervaren. Een belangrijke conclusie is dat eenzaamheid niet te reduceren is tot een oplosbaar, sociaal-maatschappelijke probleem. Daarnaast betogen we dat luisteren geen middel zou moeten zijn, maar een doel in zichzelf: goed luisteren is misschien wel de belangrijkste eenzaamheidsinterventie, omdat het ten diepste gaat om erkenning en het serieus nemen van de ervaring.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

 1. Voor dit artikel is gebruikgemaakt van enkele delen uit het boek Voltooid leven: over leven en willen sterven (2016) [2]

Literatuur

 1. Wijngaarden EJ van. Ready to give up on life: a study into the lived experiences of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living. Utrecht: University for Humanistic Studies; 2016.

  Google Scholar 

 2. Wijngaarden EJ van. Voltooid leven: over leven en willen sterven, 3e druk. Amsterdam: Atlas Contact; 2016.

  Google Scholar 

 3. Perissinotto CM, Cenzer IS, Covinsky KE. Loneliness in older persons: a predictor of functional decline and death. Arch Intern Med. 2012;172(14):1078–84.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 4. Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLOS Med. 2010;7(7):e1000316.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 5. Cacioppo S, Grippo AJ, London S, Goossens L, Cacioppo JT. Loneliness clinical import and interventions. Perspect Psychol Sci. 2015;10(2):238–49.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 6. Tilburg T van, Jong Gierveld J de (redactie). Zicht op eenzaamheid: Achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen: Van Gorcum; 2007.

  Google Scholar 

 7. Beuningen J van, Witt S de. Eenzaamheid in Nederland. Den Haag: CBS; 2016.

  Google Scholar 

 8. Jong Gierveld J de, Tilburg T van. Kwaliteitsbepaling van Meetinstrumenten via Triangulatie. In: Swanborn P, Jong Gierveld J de , Tilburg T van, Bronner A, Meijnen G (redactie). Aspecten van Onderzoek: Theorie, variabelen en praktijk. Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroepen Planning, Organisatie en Beleid & Empirisch Theoretische Sociologie; 1991. pag. 29–64.

  Google Scholar 

 9. Russell DW. UCLA loneliness scale (version 3): reliability, validity, and factor structure. J Pers Assess. 1996;66(1):20–40.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 10. Armstrong K. De wenteltrap. Amsterdam: De Bezige Bij; 2003.

  Google Scholar 

 11. Laing O. De eenzame stad: over de kunst van het alleen-zijn. Amsterdam: De Bezige Bij; 2016.

  Google Scholar 

 12. McGraw JG. Loneliness, its nature and forms: an existential perspective. Man World. 1995;28(1):43–64.

  Article  Google Scholar 

 13. Dohmen J. Het leven als kunstwerk. Amsterdam: Ambo; 2011.

  Google Scholar 

 14. Goossensen A. Presentie en existentiële eenzaamheid. In: Jorna T (redactie). Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2012. pag. 37–48.

  Google Scholar 

 15. Goossensen A. Zijn is gezien worden. Presentie en reductie in de zorg. Tilburg: Tilburg University; 2011, pag. 23.

  Google Scholar 

 16. Jorna T. Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2012.

  Google Scholar 

 17. Jorna T, Voois W. Onmetelijke eenzaamheid: Eenzaamheid als mogelijkheid tot zelfwording en zinvinding. Delft: Eburon; 2014.

  Google Scholar 

 18. Zwet R van der, Maat J van de. Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. Utrecht: Movisie; 2016.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Els van Wijngaarden.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Wijngaarden, E., The, AM. Luisteren als belangrijkste interventie bij eenzaamheid. Bijblijven 33, 296–306 (2017). https://doi.org/10.1007/s12414-017-0228-8

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12414-017-0228-8