Teledermatologie

Samenvatting

Teledermatologie is door het visuele karakter geschikt voor teleconsultatie en heeft bewezen de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren. De meest gebruikte vorm is secundaire teledermatologie, waarbij de huisarts een anamnese, foto’s van de huidaandoening en eventueel extra informatie op afstand aan de dermatoloog voorlegt via beveiligd internet voor advies of diagnose. Teledermatologie is plaats-, tijd- en persoonsonafhankelijk en vermindert reistijd, (onnodige) bezoeken aan de dermatoloog en wachttijd en dat tegen lagere kosten door shared decision-making tussen de huisarts en dermatoloog. Teledermatologie is inmiddels volledig geïntegreerd in de Nederlandse gezondheidszorg en wordt vergoed. Uit kwaliteitsevaluaties op basis van 115.766 teleconsulten van januari 2009 tot augustus 2016 blijkt dat wanneer reguliere teledermatologie ingezet wordt ter voorkoming van een fysieke verwijzing, het daadwerkelijk 72 % van de verwijzingen voorkomt. Bij teledermatoscopie is dit 69,4 %. En in 90,3 % van de reguliere teledermatologie- en in 95,1 % van de teledermatoscopieconsulten geven de huisartsen aan geleerd te hebben van het teleconsult. Data van 2011 tot en met augustus 2016 laten zien dat de responstijd van de dermatoloog gemiddeld 5,3 uur is bij een regulier teledermatologieconsult en 6,5 uur bij een teledermatoscopieconsult. Tot slot beoordelen patiënten teledermatologie- en teledermatoscopieconsultatie gemiddeld met een 7,4 en zou 87,2 % van hen dit type consult aanbevelen bij andere patiënten.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Notes

 1. 1.

  bijvoorbeeld verruca seborrhoica, vitiligo, granuloma annulare, lentigo solaris, postinflammatoire hyperpigmentatie.

Literatuur

 1. 1.

  WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development. WHO group consultation on health telematics, Geneva, 11–16 December 1997. Geneva: World Health Organization (http://apps.who.int/iris/handle/10665/63857).

  Google Scholar 

 2. 2.

  Whited J. Teledermatology. Med Clin North Am. 2015;99(6):1365–79.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. 3.

  Prins M, Hek K, Verberne L, Nielen M, Opperhuizen G, Verheij R. Rapport: Zorg door de huisarts, jaarcijfers 2014 en trendcijfers 2010–2014. Utrecht: NIVEL; 2015.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Nispen BJ van, Heijden JP van der. TeleOnderzoek en TeleConsultatie. In: in ’t Veld CJ, Goudswaard AN, Dijkstra RF. Handboek diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk (hoofdstuk 58). Houten: Prelum; 2012. p. 345–50.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Coates SJ, Kvedar J, Granstein RD. Teledermatology: from historical perspective to emerging techniques of the modern era: part II: Emerging technologies in teledermatology, limitations and future directions. J Am Acad Dermatol. 2015;72(4):577–86.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 6. 6.

  Heijden JP van der, Keizer NF de, Bos JD, Spuls PI, Witkamp L. Teledermatology applied following patient selection by general practitioners in daily practice improves efficiency and quality of care at lower cost. Br J Dermatol. 2011;165(5):1058–65.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. 7.

  Mahendran R, Goodfield MJ, Sheedan-Dare RA. An evaluation of the role of a store-and-forward teledermatology system in skin cancer diagnosis and management. Clin Exp Dermatol. 2005;30(3):209–14.

  CAS  Article  PubMed  Google Scholar 

 8. 8.

  Congalton AT, Oakley AM, Rademaker M, Bramley D, Martin RC. Succesful melanoma triage by a virtual lesion clinic (teledermatoscopy). J Eur Acad Dermatology Venereol. 2015;29(12):2423–8.

  CAS  Article  Google Scholar 

 9. 9.

  Wootton R, Bahaadinbeigy K, Hailey D. Estimating travel reduction associated with the use of telemedicine by patients and healthcare professionals: proposal for quantitative synthesis in a systematic review. BMC Health Serv Res. 2011. doi:10.1186/1472-6963-11-185.

  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 10. 10.

  Coates SJ, Kvedar J, Granstein RD. Teledermatology: from historical perspective to emerging techniques of the modern era: Part I: History, rationale, and current practice. J Am Acad Dermatol. 2015;72(4):563–74.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 11. 11.

  Krijgsman J, Swinkels I, Lettow B van, Jong J de, Out K, Friele R, et al. Meer dan techniek. eHealth-monitor 2016:144-6 (https://www.ehealth-monitor.nl/download/Onderzoeksrapport_eHealth-monitor_2016.pdf).

 12. 12.

  Wurm EM, Hofmann-Wellenhof R, Wurm R, Soyer HP. Telemedicine and teledermatology: Past, present and future. J Dtsch Dermatol Ges. 2008;6(2):106–12.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 13. 13.

  ISO/TS 13131. Health Informatics – Telehealth services – Quality planning guidelines 2014. http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53052. Geraadpleegd op 19 oktober 2016.

  Google Scholar 

 14. 14.

  ISO/IEC 27001. Information technology – Security techniques – Information security managment systems – Requirements 2013. http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=54534. Geraadpleegd op 19 oktober 2016.

  Google Scholar 

 15. 15.

  Witkamp L. Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg. Medisch Contact 2016;2:20–3.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Esmée Tensen M.Sc..

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Tensen, E., van der Heijden, J.P., Jaspers, M.W.M. et al. Teledermatologie. Bijblijven 33, 101–113 (2017). https://doi.org/10.1007/s12414-016-0210-x

Download citation