Skip to main content

Ondersteuning van zelfmanagement loont

Samenvatting

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO) is een tripartite samenwerking van patiëntenvertegenwoordigingsorganisaties op het gebied van chronische ziekten (DVN, Longfonds, Hart & Vaatgroep, NPCF), vrijwel alle zorgverzekeraars (CZ, Achmea, VGZ, Menzis, De Friesland, ONVZ) en relevante zorgverlenersorganisaties (NHG, InEeN, LHV, NDF). Door de krachten te bundelen, wil Zelfzorg Ondersteund zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening in Nederland op grote schaal geïmplementeerd krijgen.

Deze bijdrage beschrijft waarom de betrokken partijen samenwerken bij implementatie van zelfmanagement, wat de aanpak is en ondersteuning die geboden wordt aan de zorgverleners, of het loont, wat al bekend is over wat wel en wat niet werkt op het gebied van zelfmanagement. Ook licht deze bijdrage de voor- en nadelen toe voor de patiënt, zorggroep, huisarts en praktijkondersteuner.

De steeds belangrijkere rol van e‑health voor de implementatie van zelfmanagement en ondersteuning van patiënt en zorgverlener komt aan bod.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Literatuur

  1. 1.

    http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/.

  2. 2.

    Heijmans M, Lidwien L, Otten W, Havers J, Baan C, Rijken M. Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten. Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Utrecht: Nivel; 2015.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Pieter Jeekel.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Jeekel, P., Wilmink, M. Ondersteuning van zelfmanagement loont. Bijblijven 32, 364–374 (2016). https://doi.org/10.1007/s12414-016-0145-2

Download citation