Skip to main content

Triage van psychische klachten bij de huisarts

Samenvatting

In de nieuwe organisatie van de GGZ is het de bedoeling dat de huisarts patiënten met psychische klachten zelf behandelt met ondersteuning van de POH-GGZ, en patiënten met ‘stoornissen’ ofwel zelf behandelt ofwel verwijst naar de GBGGZ of, als de problematiek gekenmerkt wordt door ‘hoog risico’ of ‘hoge complexiteit’, naar de SGGZ. Om deze taak uit te voeren heeft de huisarts in de meeste gevallen geen uitgebreide triagehulpmiddelen nodig. Nadat ernstige problematiek is verwezen naar de SGGZ en problematiek die de huisarts/POH-GGZ te zwaar vinden naar de GBGGZ, kan de huisarts voor screening volstaan met de 4DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst) en de Five Shot-test. De meeste patiënten kunnen in eerste instantie op een niet-specifieke wijze worden behandeld door aan te sluiten bij hun problematiek en hulpvraag. Aangeraden wordt om het effect van deze aanpak te controleren door na vier tot zes weken opnieuw een 4DKL af te nemen. Patiënten die niet opknappen, kunnen dan alsnog worden verwezen, in de meeste gevallen naar de GBGGZ.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Bakker P, Jansen P. Generalistische Basis GGZ. Verwijsmodel en productbeschrijvingen. Enschede: Bureau HHM, 2013 (www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/17/generalistische-basis-ggz-verwijsmodel-enproductbeschrijvingen.html).

 2. Stoffelen A. Verzekeraar Achmea zet artsen onder druk. de Volkskrant, 8 maart 2014.

 3. Dijksman I, Dinant GJ, Spigt MG. eDiagnostics: a promising step towards primary mental health care. Fam Pract 2013;30:695–704.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 4. Os J van. Zorgvraagzwaartemodel 1.0: naar een model van random zorgtoewijzing? Tijdschr Psychiatrie 2014;56:125–8.

  Google Scholar 

 5. Ormel J, Brink W van den, Koeter MWJ, Giel R, Meer K van der, Willige G van de, et al. Recognition, management and outcome of psychological disorders in primary care: A naturalistic followup study. Psychol Med 1990;20:909–23.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 6. Joling KJ, Marwijk HWJ van, Horst HE van de, Penninx BW, Verhaak P, Hout HPJ van. Do GPs’ medical records demonstrate a good recognition of depression? A new perspective on case extraction. J Affect Disord 2011;133:522–7.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 7. Janssen EHC, Ven PM van de, Terluin B, Verhaak PFM, Marwijk HWJ van, Smolders M, et al. Recognition of anxiety disorders by family physicians after rigorous medical record case extraction: Results of the Netherlands Study of Depression and Anxiety. Gen Hosp Psychiatry 2012;34: 460–7.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 8. Klinkman MS. Competing demands in psychosocial care. A model for the identification and treatment of depressive disorders in primary care. Gen Hosp Psychiatry 1997;19:98–111.

  CAS  PubMed  Article  Google Scholar 

 9. Terluin B, Terluin M, Prince K, Marwijk HWJ van. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Huisarts Wet 2008;51:251–5.

  Article  Google Scholar 

 10. Verhaak PFM. Triage in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe scheiden we de bokken van de schapen? Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157:A6475.

  PubMed  Google Scholar 

 11. Horwitz AV, Wakefield JC. The loss of sadness. How psychiatry transformed normal sorrow into depressive disorder. New York: Oxford University Press, 2007.

  Google Scholar 

 12. Terluin B, Oud MJT. Is de diagnose ‘depressie’ nog wel bruikbaar? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012; 156:A5684.

  PubMed  Google Scholar 

 13. Weel-Baumgarten E van, Lucassen P, Hassink- Franke L, Schers H. A different way of looking at depression. Int J Clin Pract 2010;64:1493–5.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 14. Frances A. Saving normal. An insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life. New York, NY: HarperCollins; 2013.

  Google Scholar 

 15. Terluin B, Rijmen F, Marwijk HWJ van, Stalman WAB. Waarde van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) voor het detecteren van depressieve stoornissen. Huisarts Wet 2007;50:300–5.

  Article  Google Scholar 

 16. Terluin B, Oosterbaan DB, Brouwers EPM, Straten A van, Ven PM van de, Langerak W, et al. To what extent does the anxiety scale of the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ ) detect specific types of anxiety disorder in primary care? A psychometric study. BMC Psychiatry 2014;14:121.

  PubMed Central  PubMed  Article  Google Scholar 

 17. Meerkerk GJ, Aarns T, Dijkstra RH, Weisscher PJ, Njoo K, Boomsma LJ. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik. Tweede herziening. Huisarts Wet 2005;48:284–5.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

huisarts-senioronderzoeker, afdeling Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde, EMGO Institute for Health and Care Research, VU medisch centrum, Amsterdam

huisarts

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Terluin, B., Oud, M. Triage van psychische klachten bij de huisarts. Bijblijven 30, 13–18 (2014). https://doi.org/10.1007/s12414-014-0063-0

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12414-014-0063-0