Virologica Sinica

, Volume 32, Issue 2, pp 159–162

A novel mosquito-borne reassortant orbivirus isolated from Xishuangbanna, China

 • Shaozhen Xing
 • Xiaofang Guo
 • Xianglilan Zhang
 • Qiumin Zhao
 • Lingli Li
 • Shuqing Zuo
 • Xiaoping An
 • Guangqian Pei
 • Qiang Sun
 • Shi Cheng
 • Yunfei Wang
 • Hang Fan
 • Zhiqiang Mi
 • Yong Huang
 • Zhiyi Zhang
 • Hongning Zhou
 • Jiusong Zhang
 • Yigang Tong
Letter

DOI: 10.1007/s12250-016-3886-2

Cite this article as:
Xing, S., Guo, X., Zhang, X. et al. Virol. Sin. (2017) 32: 159. doi:10.1007/s12250-016-3886-2

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Supplementary material

12250_2016_3886_MOESM1_ESM.pdf (1.4 mb)
A novel mosquito-borne reassortant orbivirus isolated from Xishuangbanna, China

Copyright information

© Wuhan Institute of Virology, CAS and Springer Science+Business Media Singapore 2017

Authors and Affiliations

 • Shaozhen Xing
  • 1
  • 3
 • Xiaofang Guo
  • 2
 • Xianglilan Zhang
  • 1
 • Qiumin Zhao
  • 1
 • Lingli Li
  • 1
 • Shuqing Zuo
  • 1
 • Xiaoping An
  • 1
 • Guangqian Pei
  • 1
 • Qiang Sun
  • 1
 • Shi Cheng
  • 1
 • Yunfei Wang
  • 1
 • Hang Fan
  • 1
 • Zhiqiang Mi
  • 1
 • Yong Huang
  • 1
 • Zhiyi Zhang
  • 1
 • Hongning Zhou
  • 2
 • Jiusong Zhang
  • 1
 • Yigang Tong
  • 1
 1. 1.State Key Laboratory of Pathogen and BiosecurityBeijing Institute of Microbiology and EpidemiologyBeijingChina
 2. 2.Yunnan Provincial Key Laboratory of Vector-borne Diseases Control and ResearchYunnan Institute of Parasitic DiseasesPu’erChina
 3. 3.Hebei Normal University, College of ScienceShijiazhuangChina

Personalised recommendations