Skip to main content

Changes in Assumption Day Herbal Bouquets in Poland: A Nineteenth Century Study Revisited1

Abstract

Changes in Assumption Day Herbal Bouquets in Poland: A Nineteenth Century Study Revisited. The aim of this study is to compare a list of plants blessed in herbal bouquets on Assumption Day (August 15th) in Poland over a century ago with the bouquets blessed in the same locations in 2009. Assumption Day has been the main occasion when plants are blessed in Polish Roman Catholic churches for centuries. Such bouquets, composed of medicinal herbs and crop plants, are long believed to possess apotropaic properties. In 1894–1899, Seweryn Udziela made an herbarium documenting the composition of these bouquets (over 100 species) in 13 locations in the Kraków area. In 2009, 482 bouquets were photographed on Assumption Day and the plant species were identified. Results indicate that only half the species from Udziela’s list are still blessed. A total of 233 taxa were found in the bouquets in 2009, an average of nine species per bouquet. The proportion of cultivated ornamentals has increased over time, whereas the proportion of wild species and dry grassland plants has decreased. The proportion of crop plants, as well as species from grassland and forest habitats, remained the same. The most commonly blessed species were Solidago spp., Tanacetum vulgare, Dahlia sp., Sanguisorba officinalis, Anethum graveolens, Achillea millefolium, Mentha spp., Zinnia elegans, Triticum sp., Avena sativa, and Sorbus aucuparia. The tradition of blessing bouquets continues, although the composition of the plant species has changed. These changes are due to alterations in the surrounding vegetation and the species of plants in cultivation, the transformation of species’ value from medicinal and apotropaic, the maintenance of floral traditions, and artistic competition.

Résumé

Jeden wiek zmian w bukietach zielnych święconych w dniu Matki Boskiej Zielnej w Polsce.. Możliwość przeprowadzenia diachronicznych badań porównawczych XIX–wiecznego studium etnobotanicznego udokumentowanego arkuszami zielnikowymi ze stanem obecnym jest rzadką okazją dla etnobotanika. Celem tych badań było porównanie listy roślin święconych w okolicach Krakowa w dniu Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) na przełomie XIX i XX wieku oraz obecnie. Zielna jest najważniejszym momentem w roku, kiedy święci się zioła w kościołach rzymsko–katolickich. Bukietom tym, złożonym z ziół i plonów przypisywano też własności apotropaiczne. Prawdopodobniewlatach 1894–99 SewerynUdziela zebrał zielnik złożony z ponad stu gat. roślin święconych w okolicach Krakowa w 13 miejscowościach. W roku 2009 w dniu MB Zielnej zrobiono zdjęcia cyfrowe 482 bukietom święconym w miejscowościach, które badał wcześniej Udziela. Jedynie około połowa święconych dawniej gatunków roślin leczniczych jest w bukietach obecnie. W r. 2009 zanotowano 233 taksony roślin, średnio dziewięć na bukiet. Wzrósł udział gatunków kwiatów ozdobnych, a zmalał udział gatunków suchych muraw i pastwisk. Udział przedstawicieli pozostałych grup (rośliny łąk wilgotnych i ogólnołąkowe, runo leśne, drzewa i krzewy, rośliny uprawne) pozostał na podobnym poziomie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5

Literature Cited

 • Aumüller, S. 1974. Kräuterweihe im Burgenland, Der “Weihbuschn.” Burgenländische Heimatblätter 36(1):25–44.

  Google Scholar 

 • Christanell, A., B. Vogl-Lukasser, C. R. Vogl, and M. Gütler. 2010. Cultural significance of wild gathered plant species in Kartitsch (Eastern Tyrol, Austria) and the influence of socioeconomic changes on local gathering practices. Pages 51–75 in M. Pardo-de-Santayana, A. Pieroni, and R. Puri, eds., Ethnobotany in the new Europe: People, health and wild plant resources. Oxford, UK: Berghahn Press.

  Google Scholar 

 • Freund, J. E. 1953. Modern elementary statistics, sixth edition. London: Pitman.

  Google Scholar 

 • Heinrich, M., J. Kufer, M. Leonti, and M. Pardo-de-Santayana. 2006. Ethnobotany and ethnopharmacology—Interdisciplinary links with the historical sciences. Journal of Ethnopharmacology 107(2):157–160.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Höfler, M. 1912. Der Fraueudreissiger. Zeitschrift für österreichische Volkskunde 18:133–161.

  Google Scholar 

 • Klimaszewska, J. 1981. Doroczne obrzędy ludowe. Pages 127–153 in M. Biernacka, M. Frankowska, and W. Paprocka, eds., Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, vol. 2. Wrocław, Poland: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

  Google Scholar 

 • Köhler, P. 1996a. Zielnik Seweryna Udzieli—dokumentacja pracy “Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego.” Lud 80:179–186.

  Google Scholar 

 • ———. 1996b. Rośliny poświęcone kultowi Maryi w zielniku Seweryna Udzieli. Pages 138–149 in A. Spiss, ed., Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej. Muzeum Etnograficzne im. Kraków, Poland: Seweryna Udzieli w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział w Krakowie.

  Google Scholar 

 • Kufer, J., H. Förther, E. Pöll, and M. Heinrich. 2005. Ethnobotany of the Ch’orti’. Journal of Pharmacy and Pharmacology 57:1127–1152.

  PubMed  Article  CAS  Google Scholar 

 • Łuczaj, Ł. 2009. Bukiety święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Beskidzie Niskim i Dołach Jasielsko–Sanockich. Płaj 36:56–65.

  Google Scholar 

 • ———. 2010. Changes in the utilization of wild green vegetables in Poland since the 19th century: A comparison of four ethnobotanical surveys. Journal of Ethnopharmacology 128:395–404.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • ———. 2011. Herbal bouquets blessed on Assumption Day in south–eastern Poland: Freelisting versus photographic inventory. Ethnobotany Research and Applications 9:1–25.

 • Marzell, H. 1957. Phylok, datalier und intrug, Kräuter aus dem ‘Wurzbüschel (Weihbüschel) der Fränkischen Alb.’ Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1957 151–5.

 • Paluch, A. 1984. Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej. Wrocław, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Google Scholar 

 • Połowa młodych Polaków uczęszcza regularnie na niedzielne Msze św. http://www.piotrskarga.pl/ps,4006,2,0,1,I,informacje.html (1 August 2010).

 • Rostafiński, J. 1922. J. Wpływ przeży chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksig Pana Tadeusza oraz o święceniu ziół na Matkę Bosk Zieln. Polska Akademja Umiejętności, Wydział Filologiczny—Rozprawy 61(3,16):1–36.

  Google Scholar 

 • Schroedel, J. and J. Schroedel. 2006. The everything Mary book: The life and legacy of the Blessed Mother. Cincinnati, Ohio: Adams Media Corporation.

  Google Scholar 

 • Sillasoo, U. 2009. Plants in Late Medieval festivals and customs in written and pictorial sources from southern central Europe. Environmental Archeology 14(1):76–89.

  Article  Google Scholar 

 • Święto Matki Boskiej Zielnej. http://gok–podegrodzie.net/strony/aktualnosci/2009/22_mbzielnej/MBZielnej.html (1 August 2010).

 • Thomas, E., I. Vandebroek, and P. Van Damme. 2007. What works in the field? A comparison of different interviewing methods in ethnobotany with special reference to the use of photographs. Economic Botany 61(4):376–384.

  Article  Google Scholar 

 • Udziela, S. 1931. Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego. Lud 30:36–75.

  Google Scholar 

 • Zajc, M., A. Zajc, and B. Zemanek, eds. 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Kraków, Poland: Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University.

Download references

Acknowledgments

I would like to thank my father Michał Łuczaj, as well as my friends Piotr Sobota and Ireneusz Męclewski for their generous help in taking photos of the bouquets. I express my gratitude to Dr. hab. Piotr Köhler (Kraków) and Dr. Ülle Sillasoo (Tallin) for their help in literature search.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Łukasz Łuczaj.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Łuczaj, Ł. Changes in Assumption Day Herbal Bouquets in Poland: A Nineteenth Century Study Revisited1 . Econ Bot 65, 66–75 (2011). https://doi.org/10.1007/s12231-011-9148-1

Download citation

 • Received:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12231-011-9148-1

Key Words

 • Ritual plants
 • plant blessing
 • historical ethnobotany
 • weihbuschn
 • kräuterweihe