High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe

Abstract

Some regions and habitats harbour high numbers of plant species at a fine scale. A remarkable example is the grasslands of the White Carpathian Mountains (Czech Republic), which holds world records in local species richness; however, the causes are still poorly understood. To explore the landscape context of this phenomenon and its relationships to diversity patterns at larger scales, we compared diversity patterns in grasslands and other vegetation types in the White Carpathians with those in nearby regions lacking extremely species-rich grasslands, using data from vegetation plots and flora grid mapping of entire landscapes. Although small-scale species richness of grasslands and ruderal/weed vegetation of the White Carpathians was higher than in the nearby regions, the number of grassland and ruderal/weed species in the regional flora of the White Carpathians was not. Diversity of forests was not higher in this region at any scale. Thus the remarkably high local species richness of the White Carpathian grasslands does not result from a larger grassland species pool in the region, but from the fine-scale co-occurrence of many grassland species in this landscape, which results in the formation of grassland communities that are locally rich but with similar species composition when comparing different sites (i.e. high alpha but low beta diversity). This pattern can be partly attributed to the large total area of these grasslands, which reduces random extinctions of rare species, low geological diversity, which enables many species to occur at many sites across the landscape, and high land-cover diversity, which supports mixing of species from different vegetation types.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8

References

 1. Akatov V, Chefranov S, Akatova T (2005) The relationship between local species richness and species pool: a case study from the high mountains of the Greater Caucasus. Pl Ecol 181:9–22

  Article  Google Scholar 

 2. Batík P (1992) Geologická mapa Národního parku Podyjí (Geological map of the Podyjí National Park). Český geologický ústav, Praha

 3. Bossard M, Feranec J, Otahel J (2000) CORINE land cover technical guide – addendum 2000. European Environment Agency, Copenhagen

  Google Scholar 

 4. Buday T, Zoubek V, Kodym O, Cicha I, Paulík J, Dvořák J, Chmelík F, Jaroš J, Kalásek J, Matějka A (1996) Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1 : 200 000. List Brno (Geological map of the Czech Republic. Map of pre-Quarternary formations. Scale 1 : 200 000. Sheet Brno). Český geologický ústav, Praha

 5. CENIA (2011) Czech Environmental Information Agency, geodata owner and manager. Available at: www.cenia.cz

 6. Chiarucci A, Bacaro G, Rocchini D, Ricotta C, Palmer MW, Scheiner SM (2009) Spatially constrained rarefaction: incorporating the autocorrelated structure of biological communities into sample-based rarefaction. Community Ecol 10:209–214

  Article  Google Scholar 

 7. Chytrý M (2012) Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia 84:427–504

  Google Scholar 

 8. Chytrý M, Rafajová M (2003) Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation plot-data. Preslia 75:1–15

  Google Scholar 

 9. Chytrý M, Vicherek J (1995) Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Academia, Praha

 10. Chytrý M, Grulich V, Tichý L, Kouřil M (1999) Phytogeographical boundary between the Pannonicum and Hercynicum: a multivariate analysis of landscape in the Podyjí/Thayatal National Park, Czech Republic/Austria. Preslia 71:1–19

  Google Scholar 

 11. Collins MD, Simberloff D (2009) Rarefaction and nonrandom spatial dispersion patterns. Environm Ecol Stat 16:89–103

  Google Scholar 

 12. Colwell RK, Mao CX, Chang J (2004) Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology 85:2717–2727

  Article  Google Scholar 

 13. Čtyroký P, Danihelka J, Chytil J, Chytilová D, Kmet J, Kroupa O, Ložek V, Plánka L, Petruš J (2007) Pálava. In Mackovčin P, Jatiová M, Demek J, Slavík P et al. (eds) Chráněná území ČR 9. Brněnsko (Protected areas of the Czech Republic 9. Brno region). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR and EkoCentrum Brno, Praha, pp 725–780

 14. Danihelka J, Grulich V (eds) (1996) Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995) (Ergebnisse des Floristischen Kurses in Břeclav (1995)). Zprávy Čes Bot Společn 31, Suppl. 1996/1:1–86

  Google Scholar 

 15. Danihelka J, Grulich V, Šumberová K, Husák Š, Čáp J (1995) O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě (On the distribution of some vascular plants in southernmost Moravia). Zprávy Čes Bot Společn 30, Suppl. 1995/1:29–102

 16. Danihelka J, Šumberová K (2004) O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II (On the distribution of some vascular plants in southernmost Moravia (Czech Republic) II). Příroda 21:117–192

  Google Scholar 

 17. Dengler J, Jansen F, Glöckler F, Peet RK, De Cáceres M, Chytrý M, Ewald J, Oldeland J, Lopez-Gonzalez G, Finckh M, Mucina L, Rodwell JS, Schaminée JHJ, Spencer N (2011) The Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD): a new resource for vegetation science. J Veg Sci 22:582–597

  Article  Google Scholar 

 18. Eriksson O (1993) The species pool hypothesis and plant community diversity. Oikos 68:371–374

  Article  Google Scholar 

 19. Eriksson O, Cousins SAO, Bruun HH (2002) Land-use history and fragmentation of traditionally managed grasslands in Scandinavia. J Veg Sci 13:743–748

  Article  Google Scholar 

 20. Futák P, Šimša M, Piro Z, Jongepierová I (2008) Historie obhospodařování (History of farming). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 38–45

 21. Gotelli NJ, Colwell RK (2001) Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecol Lett 4:379–391

  Article  Google Scholar 

 22. Grulich V (1997) Atlas rozšíření cévnatých rostlin Národního parku Podyjí/Thayatal. (Verbreitungsatlas der Gefässpflanzen des Nationalparks Thayatal). Masarykova univerzita, Brno

 23. Hájek M (1998) Mokřadní vegetace Bílých Karpat (The wetland vegetation in the White Carpathians). Sborn Přírod Klubu Uherské Hradiště, Suppl 4:31–57

  Google Scholar 

 24. Hájková P, Roleček J, Hájek M, Horsák M, Fajmon K, Polák M, Jamrichová E (2011) Prehistoric origin of the extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). Preslia 83:185–204

  Google Scholar 

 25. Hettenbergerová E, Hájek M (2011) Is species richness of small fens influenced by the spatial mass effect? Community Ecol 12:202–209

  Article  Google Scholar 

 26. Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I et al. (eds) (2010) Atlas krajiny České republiky (Landscape atlas of the Czech Republic). MŽP, Praha, VÚKOZ, Průhonice

 27. Huston MA (1994) Biological diversity: the coexistence of species on changing landscapes. Cambridge University Press, Cambridge

  Google Scholar 

 28. Jongepier JW, Jongepierová I (2009) The White Carpathian wild flower grasslands, Czech Republic. In Veen P, Jefferson R, de Smidt J, van der Straaten J (eds) Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, pp 186–195

  Google Scholar 

 29. Jongepier JW, Pechanec V (2006) Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty (Distribution atlas of vascular plants of the White Carpathians Protected Landscape Area). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou

 30. Jongepierová I (ed) (2008) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou

 31. Klimeš L (1997) Druhové bohatství luk v Bílých Karpatech (Species richness of meadows in the Bílé Karpaty Mts). Sborn Přírod Klubu Uherské Hradiště 2:31–42

  Google Scholar 

 32. Klimeš L (2008) Druhové bohatství luk (Species diversity of grasslands). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou pp 89–94

 33. Klimeš L, Jongepierová I, Jongepier JW (2000) The effect of mowing on a previously abandoned meadow: a ten-year experiment. Příroda 17:7–24

  Google Scholar 

 34. Klimeš L, Hájek M, Mudrák O, Dančák M, Preislerová Z, Hájková P, Jongepierová I, Klimešová J (2013) Effects of changes in management on resistance and resilience in three grassland communities. Appl Veg Sci 16:640–649

  Google Scholar 

 35. Klimeš L, Hájek M, Hájková P, Rozbrojová Z (2008) Vliv kosení na flóru a vegetaci (Impact of mowing on flora and vegetation). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the white Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 325–345

 36. Kohn DD, Walsh DM (1994) Plant species richness – the effect of island size and habitat diversity. J Ecol 82:367–377

  Article  Google Scholar 

 37. Kubíková J, Hrouda L, Kučera T, Hadinec J (1996) Studie vegetace a květeny vybraného krajinného segmentu v CHKO Bílé Karpaty (A study of vegetation and flora of selected landscape segment in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area). In Uhlířová J, Valachovič M (eds) Doc. Dr. Pavel Sillinger (1905–1938). Bull Slov Bot Spoločn, Suppl. 1996/2:26–32

 38. MacArthur RH, Wilson EO (1967) The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton, NJ

  Google Scholar 

 39. Merunková K, Preislerová Z, Chytrý M (2012) White Carpathian grasslands: can local ecological factors explain their extraordinary species richness? Preslia 84:311–325

  Google Scholar 

 40. Otýpková Z (2001) Plevelová vegetace Bílých Karpat (Weed vegetation of the White Carpathians). Masarykova univerzita, Brno

 41. Otýpková Z, Chytrý M, Tichý L, Pechanec V, Jongepier JW, Hájek O (2011) Floristic diversity patterns in the White Carpathians Biosphere Reserve, Czech Republic. Biologia 66:266–274

  Article  Google Scholar 

 42. Pärtel M, Zobel M (1999) Small-scale plant species richness in calcareous grasslands determined by the species pool, community age and shoot density. Ecography 22:153–159

  Article  Google Scholar 

 43. Pärtel M, Zobel M, Zobel K, van der Maarel E (1996) The species pool and its relation to species richness: evidence from Estonian plant communities. Oikos 75:111–117

  Article  Google Scholar 

 44. Sádlo J, Chytrý M, Pyšek P (2007) Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic. Preslia 79:303–321

  Google Scholar 

 45. Shmida A, Ellner S (1984) Coexistence of plant species with similar niches. Pl Ecol 58:29–55

  Google Scholar 

 46. Sillinger P (1929) Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným (White Carpathians. A geobotanical outline with special reference to plant communities). Rozpr Král Čes Společn Nauk, Ser Math-Nat 8(3):1–73

  Google Scholar 

 47. StatSoft, Inc. (1984–2011) STATISTICA (data analysis software system), version 10. Available at: www.statsoft.com.

 48. Škodová I, Devánová K, Senko D (2011) Subxerophilous and mesophilous grasslands of the Biele Karpaty Mts (White Carpathian Mts) in Slovakia. Tuexenia 31:235–269

  Google Scholar 

 49. Škodová I, Hájek M, Chytrý M, Jongepierová I, Knollová I (2008) Vegetace (Vegetation). In Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 128–177

 50. Tolasz R (ed) (2007) Atlas podnebí Česka (Climate atlas of Czechia). Český hydrometeorologický ústav and Univerzita Palackého v Olomouci, Praha and Olomouc

 51. Vicherek J, Antonín V, Danihelka J, Grulich V, Gruna B, Hradílek Z, Řehořek V, Šumberová K, Vampola P, Vágner A (2000) Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje (Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers). Masarykova univerzita, Brno

 52. Walker S, Wilson JB, Steel JB, Rapson GL, Smith B, King WMcG, Cottam YH (2003) Properties of ecotones: evidence from five ecotones objectively determined from a coastal vegetation gradient. J Veg Sci 14:579–590

  Google Scholar 

 53. Whittaker RH (1960) Vegetation of the Siskiyou mountains, Oregon and California. Ecol Monogr 30:279–338

  Article  Google Scholar 

 54. Whittaker RH (1972) Evolution and measurement of species diversity. Taxon 21:213–251

  Article  Google Scholar 

 55. Wilson JB, Peet RK, Dengler J, Pärtel M (2012) Plant species richness: the world records. J Veg Sci 23:796–802

  Article  Google Scholar 

 56. Zelený D, Chytrý M (2007) Environmental control of vegetation pattern in deep river valleys of the Bohemian Massif. Preslia 79:205–222

  Google Scholar 

 57. Zobel M (1992) Plant species coexistence – the role of historical, evolutionary and ecological factors. Oikos 65:314–320

  Article  Google Scholar 

Download references

Acknowledgements

KŠ and JD were partly supported by a long-term research development project no. RVO 67985939 (Institute of Botany).

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dana Michalcová.

Electronic supplementary material

Below is the link to the electronic supplementary material.

ESM 1

(PDF 187 kb)

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Michalcová, D., Chytrý, M., Pechanec, V. et al. High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe. Folia Geobot 49, 117–135 (2014). https://doi.org/10.1007/s12224-013-9173-1

Download citation

Keywords

 • Alpha diversity
 • Beta diversity
 • Czech Republic
 • Species pool
 • Species richness
 • White Carpathians