Advertisement

Optoelectronics Letters

, Volume 13, Issue 2, pp 131–134 | Cite as

Luminescence properties of tunable red-green emitting phosphor Ba2Ca(BO3)2:Eu3+, Tb3+

 • Ming-yi Ma (马明毅)
 • Wu-rui Song (宋武睿)
 • Chun-yan Ji (冀春延)
 • Mei-fan Li (李美凡)
 • Qing-wei Meng (孟庆伟)
 • Zhi-jun Wang (王志军)
 • Li-bin Pang (庞立斌)
 • Hai-yan Liu (刘海燕)
Article

Abstract

A series of Eu3+ or Tb3+ doped Ba2Ca(BO3)2 phosphors were synthesized by a high temperature solid state method, and the luminescence properties are investigated. Ba2Ca(BO3)2:Tb3+ can show an obvious green emission, and the peak locates at 551 nm, which corresponds to the 5D47F5 transition of Tb3+. Ba2Ca(BO3)2:Eu3+ can present the characteristic emission of Eu3+, and the peak locates at 600 nm, which is ascribed to the 5D07F2 transition of Eu3+. In order to achieve the emission-tunable phosphors, the Eu3+/Tb3+ co-doped Ba2Ca(BO3)2 are synthesized. When tuning the Eu3+ or Tb3+ concentration, Ba2Ca(BO3)2:Eu3+, Tb3+ can both show the tunable emission, which may be induced by the energy transfer from Tb3+ to Eu3+.

Document code

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. [1]
  CHEN Qiao-ling and Lü Shao-zhen, Optoelectronics Letters 11, 370 (2015).ADSCrossRefGoogle Scholar
 2. [2]
  Li Rui, Gong Xin-yong, Cui Rui-rui, ZHANG Chi and Deng Chao-yong, Journal of Optoelectronics·Laser 27, 45 (2016).(in Chinese)Google Scholar
 3. [3]
  Lu Wei, Liu Yu-fei, WANG Ying, WANG Zhi-jun and Pang Li-bin, Optoelectronics Letters 11, 426 (2015).Google Scholar
 4. [4]
  Zhou Qiang, Zhou Yayun, Liu Yong, Luo Lijun, WANG Zhengling, Peng Jinhui, Yan Jin and Wu Mingmei, Journal of Materials Chemistry C 3, 3055 (2015).CrossRefGoogle Scholar
 5. [5]
  Yang Zhi-ping, WANG Tian-yang and Ran Zheng-rui, Journal of Optoelectronics·Laser 27, 730 (2016).(in Chinese)Google Scholar
 6. [6]
  Linlin Lia, Wenwen Zi, Guanghuan Li, Shi Lan, Guijuan Ji, Shucai Gan, Haifeng Zou and Xuechun Xu, Journal of Solid State Chemistry 191, 175 (2012).ADSCrossRefGoogle Scholar
 7. [7]
  Jiao Mengmeng, Guo Ning, Lü Wei, Jia Yongchao, Lv Wenzhen, Zhao Qi, Shao Baiqi and You Hongpeng, Dalton Transactions 42, 12395 (2013).CrossRefGoogle Scholar
 8. [8]
  XU Zhehe, Li Chunxia, Li Guogang, Chai Ruitao, Peng Chong, Yang Dongmei and Lin Jun, Journal of Physical Chemistry C 114, 2573 (2010).CrossRefGoogle Scholar
 9. [9]
  Liu Xiaoming, Lü Ying, CHEN Chen, Luo Shenglian, Zeng Yuehua, ZHANG Xiaoqian, Shang Mengmeng, Li Chunxia and Lin Jun, Journal of Physical Chemistry C 118, 27516 (2014).CrossRefGoogle Scholar
 10. [10]
  Wu Li, Ji Minyuan, WANG Hongrun, Kong Yongfa and ZHANG Yi, Optical Materials Express 4, 1535 (2014).CrossRefGoogle Scholar
 11. [11]
  Lin Huihong, Hou Dejian, Li Lan, Tao Ye and Liang Hongbin, Dalton Transactions 42, 12891 (2013).CrossRefGoogle Scholar
 12. [12]
  Li Panlai, WANG Zhijun, Yang Zhiping and Guo Qinglin, Materials Research Bulletin 60, 679 (2014).CrossRefGoogle Scholar
 13. [13]
  WANG Zhijun, Li Panlai, Yang Zhiping and Guo Qinglin, Journal of Luminescence 151, 170 (2014).ADSCrossRefGoogle Scholar
 14. [14]
  ZHANG Junjun, Liu Yali, Li Linlin, ZHANG Nannan, Zou Lianchun and Gan Shucai, RSC Advances 5, 29346 (2015).CrossRefGoogle Scholar
 15. [15]
  Yu Ruijin, Noh Hyeon Mi, Moon Byung Kee, Choi Byung Chun, Jeong Jung Hyun, Jang Kiwan, Yi Soung Soo and Jang Jun Kyu, Journal of Alloys and Compounds 576, 236 (2013).CrossRefGoogle Scholar
 16. [16]
  Blasse G, Journal of Solid State Chemistry 62, 207 (1986).ADSCrossRefGoogle Scholar
 17. [17]
  Dexter D L, Journal of Chemical Physics 21, 836 (1953).ADSCrossRefGoogle Scholar
 18. [18]
  Van Uitert L G, Journal of the Electrochemical Society 114, 1048 (1967).CrossRefGoogle Scholar
 19. [19]
  Li Ting, Li Panlai, WANG Zhijun, XU Shuchao, Bai Qiongyu and Yang Zhiping, Dalton Transactions 44, 16840 (2015).CrossRefGoogle Scholar
 20. [20]
  Li Ting, Li Panlai, WANG Zhijun, XU Shuchao, Bai Qiongyu and Yang Zhiping, RSC Advances 5, 71735 (2015).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Tianjin University of Technology and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

Authors and Affiliations

 • Ming-yi Ma (马明毅)
  • 1
 • Wu-rui Song (宋武睿)
  • 1
 • Chun-yan Ji (冀春延)
  • 1
 • Mei-fan Li (李美凡)
  • 1
 • Qing-wei Meng (孟庆伟)
  • 1
 • Zhi-jun Wang (王志军)
  • 1
 • Li-bin Pang (庞立斌)
  • 1
  • 2
 • Hai-yan Liu (刘海燕)
  • 1
  • 3
 1. 1.College of Physics Science & TechnologyHebei UniversityBaodingChina
 2. 2.Department of Foreign Language Teaching and ResearchHebei UniversityBaodingChina
 3. 3.Industrial & Commercial CollegeHebei UniversityBaodingChina

Personalised recommendations