Skip to main content

Advertisement

Log in

Maritime Durées: Long-Term Structures in a Coastal Landscape

 • Original Paper
 • Published:
Journal of Maritime Archaeology Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The interaction between humans and the maritime coastal landscape must be one of the central theoretical questions for maritime archaeology. How should an academic discipline, which is defined by its studies in a certain physical milieu, avoid the trap of environmental determinism and still be able to argue for the special influence of the maritime factor? And how should this long-term relation to the sea be interpreted and described? In this article, based mainly on material from the central Swedish Baltic Sea coast, three examples of long-term structures regarding the relationship between people and the sea are discussed. The structures, here called “maritime durees”, which almost all coastal habitants in the analyzed area seem to have had in common are linked to: exploitation of marine resources, communication over water and the mental presence of the sea. In conclusion the actual meaning of these long-term structures for everyday life and for cultural and social change are discussed in comparison to more short term structures: the changing historical circumstances and possibilities for people to choose different strategies.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5

Similar content being viewed by others

References

 • Ambjörnsson R, Elzinga A (1987) Tradition och revolution. Huvuddrag i det europeiska tänkandets historia. Lettura, Solna

  Google Scholar 

 • Atterberg T (2001) Kända farvatten. Om kommunikation över havet mellan gropkermaiska boplatser. Skriftlig uppgift HT 2001. Seminar paper Södertörn university college

 • Baudou E (1966) Korrelationsberäknigar och lagerföljd på en gropkeramisk boplats vid Stora Vika. Fornvännen 61, Stockholm, pp 129-139

 • Binford LR (1962) Archaeology as anthropology. Am Antiquity 28(2):217–225

  Article  Google Scholar 

 • Bintliff J (1991) The annales school and archaeology. Leicester University Press, London

  Google Scholar 

 • Björck N (1997) Neolithic society in Eastern Sweden. Segmentary, virilocal and animistic? In: Rönnby J (ed) By the Water. Archaeological Perspectives on Human Strategies around the Baltic Sea. Södertörn Academic Studies 17, Södertörns Högskola

  Google Scholar 

 • Braudel F (1972) The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Phillip II. Collins, London

  Google Scholar 

 • Burenhult G (1979) Säljägare och Svinherdar på Ajvide. In Burenhult G (ed) Ajvide och den modern arkeologin. Natur och Kultur. Fälköping: 15–21

 • Carlsson D (1999) Harbours and farms on Gotland. In: Blomkvist Lindquist N (ed) Europeans or not? Centre for Baltic Studies. Gotland University College, Visby, pp 115–124

  Google Scholar 

 • Clarke G (1954) Excavations at Starr Carr. Cambridge University Press, London

  Google Scholar 

 • Chochorowski J, Jesinski M (1990) Archaeology on Svalbard – survey work 1988. Tromura. Kulturhistorie 18. Tromsö University, Tromsö

  Google Scholar 

 • Edberg R (2001) Färder i österled. Experiment, källor, myter och analogier. Stockholm Maritime Archaeology Reports 2. Stockholm: University of Stockholm

 • Edberg R, Lindström M, Rönnby J (2001) Pålsundet. Marinarkeologiska studier av en sörmländsk kustmiljö. Runius & Co. Förlag/Södertörn Högskola, Stockholm

  Google Scholar 

 • Englund P (1989) Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Stockholm University, Stockholm

  Google Scholar 

 • Glaeser B (1999) Humanekologi – en holistisk vetenskap. In: Bruun H, Gullberg T (eds) Humanekologiska perspektiv på människans tillvaro. Nya Doxa, Nora, pp 319–331

  Google Scholar 

 • Gustavsson K (1997) Otterböte: new light on a Bronze Age site in the Baltic. Archaeological Research Laboratory, Stockholm University, Ekenäs

  Google Scholar 

 • Higuchi T (1983) The visual and spatial structures of landscapes. MIT Press, Cambridge Mass

  Google Scholar 

 • Hodder I (1986) Reading the past. Cambridge University Press, Cambridge

  Google Scholar 

 • Hornborg A (2004) Miljöhistoria, humanekologi och ekologiska antropologi: Skillander och konvergenser. Humanekoogiska avdelningen. Lunds universitet. http://www.soc.lu.se/purg/hornborg.htm (2004–10–06)

 • Johnsson M. (1999) Archaeologhical theory. An introduction. Blackwell, Oxford

  Google Scholar 

 • Karlsson S et al (1997) Stenålder, en introduktion. In: Bratt P (ed) Forntid i ny dager. Stockholm

 • Kinberg O (1998) I de lugnaste vattnen. Skeppsristningar och hamnlägen på Södertörn. Undergraduate dissertsion on file. University College, Södertörn

 • Klein E (1924) Runö. Folklivet i en gammal svensk by. J. A. Lindbladsförlag, Uppsala

  Google Scholar 

 • Kretz E (1996) Bronsålder vid Vänern. Fornlämningar och föreställningar kring ett innanhav. In: Holmström E (ed) Mellan bronssköld och JAS-plan – glimtar ur Lidköpingsbygdens historia. Lidköping Municipality, Lidköping, pp 63–77

  Google Scholar 

 • Landin M, Rönnby J (2002) Landsort. Tomtningar i utskärgården. University College, Södertörn

  Google Scholar 

 • Larsson M, Olsson E (1997) Regionalt och interregionalt. Stenålderundersökningar i Syd- och Mellansverige. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 23. Stockholm: Riksantikvarieämbetet

 • Larsson TB (1995) Maktstrukturer och allianssystem i östgötsk bronsålder. In: Larsson M, Toll A (eds) Samhällsstruktur och förändring under bronsålder. Linköping

 • Last J (1995) The nature of history. In Hodder I et al (ed) Interpreting Archaeology. Routledge, London, pp 141–157

  Google Scholar 

 • Liedman S-E (1991) Från Platon till Gorbatjov. De politiska idéernas historia. Stockholm

 • Linnskog L (1997) Platser med namnet Kungshamn längs den svenska ostkusten. Undergraduate disseration on file. University College Södertörn

 • Mogren M (2000) Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi. Lund studies in medieval archaeology 24. Stockholm

 • Norman P (1993) Medeltida utskärsfiske. En studie av fornlämningar i kustmiljö. Nordiska Museets Handlingar 116. Stockholm

 • Nilsson S (1868) The primitive inhabitants of Scandinavia. (Trans J. Lubbock). London: Longmans, Green

 • Ohlsson E et al (1994) Korsnäs- en gropkeramisk boplats. Riksamtivarieämbetet UV rapport 1994:63, Stockholm

 • Olsen B (1997) Fra ting til tekst. Perspektiv i arkeologisk forskning. Universitetsforlaget, Oslo

 • Pettersson M, Wikell R (2006) Mesolitiska boplatser i Stockholms skärgård: fiske och säljakt på utskären under 10000 år. Fornvännen 3:153–167

  Google Scholar 

 • Preucel RW, Hodder I (eds) (1996) Contemporary archaeology in theory. Blackwell, Oxford

  Google Scholar 

 • Risberg J (1991) Palaeoenviroment and sea level changes during the early Holocene on the Södertörn peninsula, Södermanland, eastern Sweden. University of Stockholm Department of Quaternary Research Report 20, Stockholm

  Google Scholar 

 • Roque J (1998) Krogen/Ulfskär. A post-medieval inn at a Maritime crossroads in the Baltic Sea. MA dissertation on file. University of Southampton

 • Rubenstein JM (2002) The cultural landscape. An introduction to Human Geography. Macmillan, New York

  Google Scholar 

 • Rönnby J (ed) (2003) By the water. archaeological Perspectives on Human Strategies around the Baltic Sea. Södertörn Academic Studies 17. Huddinge, Södertörns Högskola

 • Rönnby J (2006) Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter. In: Lilja S (ed) Människa anpassaren människan överskridaren. Research reports 4. University College, Södertörns

 • Rönnby J, Adams J (1994) Östersjöns sjunkna skepp. En marinarkeologisk tidsresa. Tiden, Stockholm

  Google Scholar 

 • Schück A (1959) Ledung och konungshamn. Sjöhistorisk årsbok 1959. National Maritime Museum, Stockholm

  Google Scholar 

 • Saito Y (2002) Scenic National landscapes: common Themes in Japan and the United States. Essays in Philosophy 3. 1. http://www.humbold.edu/essays/saito.html

 • Shanks M, Tilley C (1987) Social Theory and Archaeology. Polity Press, Oxford

  Google Scholar 

 • Sörlin S (1991) Naturskontraktet. Om naturumgängets idehistoria. Carlssons

 • Staniforth M (1997) The archaeology of the event – the annales school and maritime archaeology. In: Lakey D (ed) Underwater archaeology. Society for Historical Archaeology, Uniontown

  Google Scholar 

 • Telldahl Y (1997) Kustnära gravar? Om rösen och stensättningar på södra Södertörn. Undergraduate dissertation on file. Södertörns: University College

 • Trigger BG (1993) Arkeologins idehistoria. Symposion, Stockholm

  Google Scholar 

 • Varenius B (1992) Det Nordiska Skeppet. Teknologi och Samhällsstrategi i Vikingtid och Medeltid. Stockholm Studies in Archaeology 10. Stockholm University, Stockholm

 • Varenius B (1995) Metaphorical ships in iron-age contexts. In: Crumlin-Pedersen O, Thye B (eds) The ship as symbol in prehistoric and medieval Scandinavia. Copenhagen

 • Varenius B (1998) Han ägde bo och skeppslid. Om rumslighet och realtioner i vikingatid och medeltid. Umeå

 • Worster D (1997) De ekologiska ideernas historia. SNS förlag, Stockholm

  Google Scholar 

 • Westerdahl C (2002) The ritual landscape at sea. In: Krueger K, Cederlund CO (eds) Maritime archaeology today. 3rd International Marine Archaeological Conference of the Baltic Sea Area (2001): 51–72, Rostock

 • Westerdahl C (2003) The maritime cultural landscape. On the concept of the traditional zones of transport geography (http://www.abc.see/∼m10354/publ/cult-land.htm)

 • Åkerlund A, Hammar D, Wikell R (1995) Pioneers in the archipelago of Eastern middle Sweden 9000 b.p. In: Robertsson AM, Hicks S, Åkerlund A, Risberg J, Hackens T (eds) Landscapes and Life: Studies in Honour of Urve Miller. PACT 50, Rixensart, pp 109–120

 • Åklerlund A (1996) Human responses to shore Displacements. Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during Stone Age. Riksantikvarieämbetet Skrifter nr 16. Riksantikvarieämbetet, Stockholm

  Google Scholar 

 • Öberg A (1988) Landsort. Öijan som ock kallas Landsort. Axplock, Strängnäs

  Google Scholar 

 • Östergötlands Länsmuseum (http://www.kulturarvostergotland.se/ostgotafilm/movie_list.asp?CategoryID=5341 (30–10–1997)

 • Östman P (1985) Geografi som vetenskap, en introduktion. Liber, Stockholm

  Google Scholar 

Download references

Acknowledgments

This article is based upon work done in a multidisciplinary archipelago research project at University College of Södertörn financed by the Baltic Sea foundation (Östersjöstiftelsen). For fruitful collaboration I want to thank my colleagues in the project: Kenneth Awebro, Sven Lilja (project leader), Peter Norman, Mona Pettersson and Bengt Windelhed. The work on the island of Landsort I have done together with Maria Landin, Nynäshamn and Björn Öberg, Landsort. Finally but not least, thanks also to Jon Adams, who not only corrected and edited the text but also contributed to the content through discussion.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Johan Rönnby.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Rönnby, J. Maritime Durées: Long-Term Structures in a Coastal Landscape. J Mari Arch 2, 65–82 (2007). https://doi.org/10.1007/s11457-007-9021-7

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s11457-007-9021-7

Keywords

Navigation