Advertisement

Assessment of crisis management skills of secondary school administrators

Article
 • 77 Downloads

Abstract

The aim of this study was to examine the effects of secondary school administrators’ crisis management skills and to present suggestions about the crisis management in the schools in the light of the information obtained. Research is a qualitative study. The research was conducted by interviewing 12 school principals and director duties working in the Central Secondary Schools of TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) during 2016–2017 academic year spring semester. The data of the study was obtained by interview with a form consisting of open-ended questions. There are five basic questions in the form. While data collection tool is being created; what kind of benefits are received to end the crisis/crisis in the school, what measures are taken to prevent the crisis/crises in the school from happening again, and what kind of measures are taken to prevent the crisis/crises in the school from happening again. In the analysis of the data, content analysis was used from qualitative data analysis methods. At the end of the study, it was tried to determine what kind of crisis the school administrators in the secondary schools encounter, the obstacles to solving the crises, what kind of benefits are received, measures taken to end the crises and precautions taken to prevent the crisis again.

Keywords

Crisis Crisis management Secondary school School manager 

References

 1. Akarsu, A.H.:İngiltere’de ilköğretim okullarında acil durum yönetimi ilkeleri ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2010)Google Scholar
 2. Altınay, F., Altınay, Z.: Bilişim ve Teknoloji Çağında Araştırma ve Proje Yönetimi. Vize Yayıncılık, Ankara (2016)Google Scholar
 3. Aykaç, B.: Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3(2), 124 (2001)Google Scholar
 4. Boin, A.: Lesson from crisis research. Int. Stud. Rev. 6(1), 165–194 (2004)CrossRefGoogle Scholar
 5. Bursalıoğlu, Z.: Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış, 12. Baskı. Pegem Yayıncılık, Ankara (2002)Google Scholar
 6. Büyüköztürk, Ş.: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 20 Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara (2016)Google Scholar
 7. Can, H., Azizoğlu, Ö.A., Aydın, E.M.: Organizasyon ve Yönetim, 8 Baskı. Siyasal Yayınları, Ankara (2011)Google Scholar
 8. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K.: Research Methods in Education, 6th edn. Routledge, Abingdon (2007)Google Scholar
 9. Çelik, A.: Kriz ve Stres Yönetimi. Gazi Kitapevi, Ankara (2010)Google Scholar
 10. Demir, N.: Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi. Kaymakamlık Tezi, Ankara (2011)Google Scholar
 11. Demirtaş, H.: Kriz Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 6(23), 353–373 (2000)Google Scholar
 12. Erten, Ş.: Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi Anlayışı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, Isparta (2011)Google Scholar
 13. Filiz, E.: Türk kamu yönetiminde kriz yönetimi. Alfa Akademi Basım Yayım, İstanbul (2007)Google Scholar
 14. Göksu, T.: Kamuda Kriz Yönetimi ve Türkiye’de Kriz Yönetimi Teşkilatlanması. Türk İdare Dergisi 459, 37–64 (2011)Google Scholar
 15. İnandı, Y.: Resmi İlk Ve Ortaöğretim Okulları Müdürlerinin Okullarındaki Kriz Durumlarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 36–55 (2008)Google Scholar
 16. Karaağaç, T.: Kriz Yönetimi Ve İletişim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49 (2013)Google Scholar
 17. Okumuş, F.: İşletmelerde kriz yönetimi ve krizlerin işletmeler üzerine olası etkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17, 203–212 (2003)Google Scholar
 18. Peker, Ö., Aytürk, N.: Yönetim Becerileri. Yargı Yayınevi, Ankara (2002)Google Scholar
 19. Pira, A., Sohodol, Ç.: Kriz Yönetimi (3 Baskı). İletişimYayınları, İstanbul (2010)Google Scholar
 20. Ritchie, B.W.: Chaos, crises and disaster: a strategic approach to crisis management in the tourism industr. Tour. Manag. 25(6), 669–683 (2004)CrossRefGoogle Scholar
 21. Savçı, S.: (2008) Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Kriz Yönetimine İlişkin Algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, DenizliGoogle Scholar
 22. Sayın, N.: Ortaöğretim Kurumlarında Kriz Yönetimi Stratejisinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği).Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul (2008)Google Scholar
 23. Tutar, H.: Kriz ve Stres Yönetimi (3 Baskı). SeçkinYayınları, Ankara (2011)Google Scholar
 24. Yıldırım, A., Şimşek, H.: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara (2005)Google Scholar
 25. Yıldırım, A., Şimşek, H.: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6 Basım). Seçkin Yayıncılık, Ankara (2008)Google Scholar
 26. Yıldırım, A., Şimşek, H.: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8 Basım). Seçkin Yayıncılık, Ankara (2011)Google Scholar
 27. Yılmaz, Ö.D.: Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi ve Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Krizlere İlişkin Yaklaşımlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004)Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media B.V., part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Near East University, Faculty of Education, Educational Sciences InstituteNicosiaCyprus

Personalised recommendations