Advertisement

Kinetics and Catalysis

, Volume 45, Issue 6, pp 781–787 | Cite as

Chemiluminescence in the course of methyl ethyl ketone oxidation by ozone in acidic aqueous solutions

 • Yu. S. Zimin
 • A. A. Gusmanov
 • S. L. Khursan
Peroxides-XI
 • 27 Downloads

Abstract

Chemiluminescence in the visible spectral region is observed in the course methyl ethyl ketone oxidation by ozone in neutral and acidic aqueous solutions. The spectral composition of the chemiluminescence is studied. On going from neutral to acidic aqueous solutions of methyl ethyl ketone, the initial intensity of the signal increases and the kinetics of a decrease in the chemiluminescence intensity changes. A radical scheme of the process is proposed to explain the results obtained.

Keywords

Oxidation Methyl Physical Chemistry Aqueous Solution Ethyl 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Vasil’ev, R.F., Rusina, I.F. 1964Dokl. Akad. Nauk SSSR1561402Google Scholar
 2. 2.
  Zaikov, G.E., Maizus, Z.K., Emanuel’, N.M. 1968Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.153Google Scholar
 3. 3.
  Zaikov, G.E., Maizus, Z.K., Emanuel’, N.M. 1968Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.2256Google Scholar
 4. 4.
  Belyakov, V.A., Vasil’ev, R.F., Fedorova, G.F. 1968Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz321325Google Scholar
 5. 5.
  Vasil’ev, R.F., Fedorova, G.F. 1968Opt. Spektrosk.24419Google Scholar
 6. 6.
  Gerchikov, A.Ya, Kuramshin, E.M., Komissarov, V.D., Denisov, E.T. 1974Kinet. Katal.15230Google Scholar
 7. 7.
  Komissarov, V.D., Gerchikov, A.Y., Denisov, E.T. 1974Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.112616Google Scholar
 8. 8.
  Vendillo, V.P., Emel’yanov, Yu.M., Filippov, Yu.V. 1959Zavod. Lab.251401Google Scholar
 9. 9.
  Antonovskii, V.L., Buzlanova, M.M. 1978Analiticheskaya khimiya organicheskikh peroksidnykh soedineniiKhimiyaMoscow(Analytical Chemistry of Organic Peroxide Compounds)Google Scholar
 10. 10.
  Frisch, M.J., Trucks, G.W., Schlegel, H.B., Scuseria, G.E., Robb, M.A., Cheeseman, J.R., Zakrzewski, V.G., Montgomery, J.A., Stratmann, R.E., Burant, J.C., Dapprich, S., Millam, J., Daniels, M.A.D., Kudin, K.N., Strain, M.C., Farkas, O., Tomasi, J., Barone, V., Cossi, M., Cammi, R., Mennucci, B., Pomelli, C., Adamo, C., Clifford, S., Ochterski, J., Petersson, G.A., Ayala, P.Y., Cui, Q., Morokuma, K., Malick, D.K., Rabuck, A.D., Raghavachari, K., Foresman, J.B., Cioslowski, J., Ortiz, J.V., Stefanov, B.B., Liu, G., Liashenko, A., Piskorz, P., Komaromi, I., Gomperts, R., Martin, R.L., Fox, D.J., Keith, T., Al-Laham, M.A., Peng, C.Y., Nanayakkara, A., Gonzalez, C., Challacombe, M., Gill, P.M.W., Johnson, B.G., Chem, W., Wong, M.W., Andres, J.L., Head-Gordon, M., Replogle, E.S., Pople, J.A. 1998Gaussian 98 (Revision A.7)GaussianPittsburghGoogle Scholar
 11. 11.
  Zimin, Yu.S., Gusmanov, A.A., Gainullina, A.M. 2002Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol.45134Google Scholar
 12. 12.
  Zimin, Yu.S., Trukhanova, N.V., Rafikova, G.M., Komissarov, V.D. 1998Kinet. Katal.39503Google Scholar
 13. 13.
  Zimin, Yu.S., Trukhanova, N.V., Gerchikov, A.Ya, Butasova, E.M., Zubairova, E.A. 2000Kinet. Katal.41823Google Scholar
 14. 14.
  Antonovskii, V.L., Khursan, S.L. 2003Fizicheskaya khimiya organicheskikh peroksidovAkademknigaMoscow(Physical Chemistry of Organic Peroxides)Google Scholar
 15. 15.
  Sehested, K., Corfitzer, H., Holcman, J., Hart, E.J. 1992J. Phys. Chem.961005Google Scholar
 16. 16.
  Pikaev, A.K., Kabakchi, S.A. 1982Reaktsionnaya sposobnost’ pervichnykh produktov radioliza vody. SpravochnikEnergoizdatMoscow(Reactivity of Primary Products of Water Radiolysis: A Handbook)Google Scholar
 17. 17.
  Emanuel’, N.M., Zaikov, G.E., Maizus, Z.K. 1973Rol’ sredy v radikal’no-tsepnykh reaktsiyakh okisleniya organicheskikh soedineniiNaukaMoscow(Role of a Medium in the Chain-Radical Oxidation Reactions of Organic Compounds)Google Scholar
 18. 18.
  Denisov, E.T., Mitskevich, N.I., Agabekov, V.E. 1975Mekhanizm zhidkofaznogo okisleniya kislorodsoderzhashchikh soedineniiNauka TekhnikaMinsk(The Mechanism of Oxidation of Oxygen-Containing Compounds)Google Scholar
 19. 19.
  Kurz, M.E., Pryor, A. 1978J. Am. Chem. Soc.1007953Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2004

Authors and Affiliations

 • Yu. S. Zimin
  • 1
 • A. A. Gusmanov
  • 1
 • S. L. Khursan
  • 1
 1. 1.Bashkortostan State UniversityBashkortostanRussia

Personalised recommendations