Advertisement

Demographics and Social Topography at Nya Lödöse Cemetery

Article
 • 66 Downloads

Abstract

This study explores demographic patterns and social topography in Nya Lödöse by studying the material from the cemetery excavated in 2013. The cemetery is seen here not only as a place to bury the dead, but also as a place where social identity is presented and negotiated, in more or less subtle ways. A cemetery can also show social stratification as well as cultural diversity, both of which were present in Nya Lödöse. The ongoing excavation of the cemetery will hopefully show general characteristics of different traditions and behavior connected to the burials. Once completed, the survey will give good insight into demography, burial customs and social identity in an early-modern Swedish town.

Keywords

Sweden Nya Lödöse Early modern Cemetery Social topography 

References

 1. Bäckström, Y. and Douglas Price, T. (2016). Social identity and mobility at a pre-industrial mining complex, Sweden. Journal of Archaeological Science 66: 154–168.Google Scholar
 2. Binski, P. (1996). Medieval Death. Ritual and Representation. British Museum, London.Google Scholar
 3. Grauers, S. (red) (1923). Nya Lödöse tänkeböcker 1586–1621. Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum. genom jubileumsutställningens publikationskommitté XXVII. Göteborg.Google Scholar
 4. Jonsson, K. (1999). Bland barnaföderskor, spädbarn ochvuxna barn” – social och religiös kontroll speglad i gravmaterialet från Västerhus. META nr 4, s 12–35Google Scholar
 5. Jonsson, K. (2009). Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia. Doctoral dissertation. Stockholm University, Stockholm.Google Scholar
 6. Lewin, T. and Huggert, A. (1970). Medicinska och sociala förhållanden bland befolkningen i Nya Lödöse. Anatomiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Stencil.Google Scholar
 7. Lindkvist, T. and Sjöberg, M. (2003). Det svenska samhället 800–1720 Klerkernas och adelns tid. Studentlitteratur, Lund.Google Scholar
 8. Nilsson, B. (1994). Kvinnor, män och barn på medeltida begravningsplatser. Projektet Sveriges kristnande, publikatoner 3.Google Scholar
 9. Önstad, C. (1966). Rapport från undersökningarna på Gamlestadstorg. Gamlestadstorg och hospitalsområdet 1965. Otryckt manus ATA dnr 1519/66.Google Scholar
 10. Rosén, C. (2013). Människor, gårdar, landskap. Att leva på en gård I Västsverige under tidigmodern tid. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten.Google Scholar
 11. Strömbom, S. ( 1924). Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse 1915–1918, Göteborgs Litografiska Aktiebolag.Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.National Historical MuseumMölndalSweden

Personalised recommendations