Skip to main content

Acknowledgment to Reviewers

Yuki Ichinose

Editor-in-Chief,

Journal of General Plant Pathology

The success of the Journal of General Plant Pathology largely depends on the quality of manuscripts submitted by authors, on the careful review by associate editors, and on the painstaking proofreading by editorial managers. In addition to the associate editors and the editorial managers, the reviewers listed below provided constructive critical reviews of at least one manuscript during the year 2021. Their names are published here in grateful appreciation for their significant contribution to the journal as well as to the development of plant pathology.

Seishi AKINO

Nicolas BEJERMAN

Ali Chenari BOUKET

Sotaro CHIBA

Mohsen ELSHARLAWY

Shin-ichi FUJI

Takashi FUJIKAWA

Kohki FUJISAKI

Fumi FUKADA

Ayako FURUTANI

Kenji GOMI

Shu HASE

Masayoshi HASHIMOTO

Ayaka HIENO

Hisae HIRATA

Kazuyuki HIRATSUKA

Yuuri HIROOKA

Kiwamu HYODO

Tamaki UEHARA-ICHIK

Yuichiro IIDA

Kazuhiro IIYAMA

Kentaro IKEDA

Iori IMAZAKI

Yasuhiro INOUE

Hiroki IRIEDA

Yasuhiro ISHIGA

Kazuya ISHIKAWA

Shin-ichi ITO

Yoko ITO

Kosuke IZUMITSU

Yasuhiro KADOTA

Shigeyuki KAKIZAWA

Satoko KANEMATSU

Takeshi KANTO

Shinpei KATOU

Miyuki KAYAMORI

Kappei KOBAYASHI

Ken KOMATSU

Norio KONDO

Toru KONDO

Kenji KUBOTA

Masaharu KUBOTA

Kensaku MAEJIMA

Malek MARIAN

Hayato MASUYA

Naoyuki MATSUMOTO

Tomoo MISAWA

Susumu MOCHIZUKI

Jouji MORIWAKI

Keiichi MOTOHASHI

Takafumi MUKAIHARA

Jiro MURAKAMI

Kiichi NAKAYAMA

Yutaro NERIYA

Takamichi NIJO

Hisashi NISHIGAWA

Kouhei OHNISHI

Kazusato OHSHIMA

Yukari OKANO

Kenro OSHIMA

Hiromasa SAITOH

Atsuko SASAKI

Hiroyuki SAWADA

Shigemi SEO

Masahiro SHISHIDO

Nobutaka SOMEYA

Haruhisa SUGA

Daigo TAKEMOTO

Minoru TAKESHITA

Yuichi TAKIKAWA

Kazuaki TANAKA

Nobuya TASHIRO

Takeshi TODA

Keisuke TOMIOKA

Elbeanio TOUFIC

Mizue TSUJI

Takao TSUKIBOSH

Shigenori UEDA

Toshiyuki USAMI

Shihomi UZUHASHI

Takashi YAENO

Kengo YAMADA

Kohji YAMAMURA

Nobuyuki YOSHIKAWA

Hirofumi YOSHIOKA

Chen YUH-KUN

Hideki WATANABE

Kyoko WATANABE

Xuehong WU

Additional information

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Acknowledgment to Reviewers. J Gen Plant Pathol 87, 421 (2021). https://doi.org/10.1007/s10327-021-01036-3

Download citation