Skip to main content

Table 1 List of the retraction notes of fraudulent papers published in the March 2021 issue Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology

From: How Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology deals with fraudulent papers from paper mills

Retraction Note to: Resibufogenin suppresses tumor growth and inhibits glycolysis in ovarian cancer by modulating PIM1
Qian Li, Chuanwu Jiang , Yan Wang, Minghua Wei, Huijin Zheng, Yanqi Xu, Xuegang Xu, Fengyu Jia, Kai Liu, Gang Sun, Jianhua Zang, and Ping Mo. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s00210-020-02016-8
Retraction Note to: Fibrauretine reduces ischemia/reperfusion injury via RISK/eNOS activation
Chunsheng Wang, Rong Chang, Gan Gao, Xing Liu and Yingwei Zhang. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s00210-020-02027-5
Retraction Note to: Soyasapogenol B exhibits anti-growth and anti-metastatic activities in clear cell renal cell carcinoma
Luping Wang, Junyu Wang, Hong Zhao, Guoping Jiang, Xiaojie Feng, Wenxia Sui and Hongling Liu. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s00210-020-02020-y
Retraction Note to: Chrysophanol suppresses growth and metastasis of T cell acute lymphoblastic leukemia via miR-9/PD-L1 axis
Junjie Yin, Qingsong Yin, Bo Liang, Ruihua Mi, Hao Ai, Lin Chen and Xudong Wei. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. https://doi.org/10.1007/s00210-020-02026-6
Retraction Note to: Chrysophanol exhibits anti-cancer activities in lung cancer cell through regulating ROS/HIF-1a/VEGF signaling pathway
Jie Zhang, Qian Wang, Qiang Wang, Peng Guo, Yong Wang, Yuqing Xing, Mengmeng Zhang,
Fujun Liu and Qingyun Zeng. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
https://doi.org/10.1007/s00210-020-02019-5