Skip to main content

The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process

Abstract

The authors present the position of robotic welding technology. They have performed an analysis of the potential magnetic interactions, which results in the deterioration of the quality of supplied electricity and EMC disturbances. The authors presented possibilities of unwanted magnetic interactions reduction. They proposed solutions to eliminate disturbances and minimize poor quality power supply with the selection of guaranteed power supply system, which is based on the technology of UPS.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14

References

 1. 1.

  PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiȩcia zasilaja̧cego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

 2. 2.

  Rozporza̧dzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 04 maja 2007 r, DU Nr 93 poz.623

 3. 3.

  Missala T (2012) Model oddziaływań EMC w gnieździe zrobotyzowanym. Przegla̧d Elektrotechniczny nr.2, 1-3, ISSN 0033-2097

 4. 4.

  Hanzelka Z (2013) Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napiȩcia. ISBN: 978-83-7464-566-9

 5. 5.

  Hanzelka Z(2001) Jakość energii elektrycznej. Czȩść 1: wczoraj, dziś, jutro. http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_1_pelna.pdf

 6. 6.

  Hanzelka Z (2001) Jakość energii elektrycznej. Czȩść 2: Zapady napiȩcia i krótkie przerwy w zasilaniu – wpływ na pracȩ napȩdów elektrycznych o regulowanej prȩdkości. http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_2_pelna.pdf

 7. 7.

  Hanzelka Z (2001) Jakość energii elektrycznej. Czȩść 3: Wahania napiȩcia. http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_3_pelna.pdf

 8. 8.

  Hanzelka Z Jakość energii elektrycznej. Czȩść 4: Wyższe harmoniczne napiȩć i pra̧dów. http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_4_pelna.pdf

 9. 9.

  Pia̧tek K (2010) Zastosowanie szeregowych energetycznych filtrów aktywnych do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej. AGH University of Science and Technology in Krakow

 10. 10.

  Putynkowski G, Balawender P, Woźny K, Kozyra J, Łukasik Z, Kuśmińska-Fijałkowska A, Ciesielka E (2016) A new model for the regulation of distribution system operators with quality elements that include the SAIDI/SAIFI/CRP/CPD indices. Electr Power Qual Utilisation J vol XIX(1), ISSN: 1896-4672

 11. 11.

  Benning Power Electronics (2014) World class power solutions, UPS-y przemysłowe z wyjściem jednofazowym i trójfazowym. Typoszereg ENERTRONIC I, 784458.05 PL 07/2014 paus Design & Medien, Bocholt

 12. 12.

  Benning Power Electronics.: Karty katalogowe–instrukcje eksploatacyjne

 13. 13.

  Kuśmińska-Fijałkowska A, Łukasik Z (2014) Programowanie trajektorii ruchu robota przemysłowego w procesie paletyzacji. Logistyka 3: 3577-3582. ISSN 1231-5478

 14. 14.

  Łukasik Z, Kuśmińska-Fijałkowska A, Kozyra J (2015) Model of control and visualization of work of belt conveyors. Int J Eng Res Gen Sci 3(3):1326–1332 ISSN 2091-2730

  Google Scholar 

 15. 15.

  EN/ENL Batteries–Technical Manual, Yuasa 09/2011

 16. 16.

  ABACUS IEEE 4.5.5.232, Benning World Class Power Solutions IEEE 485 Recommended Sizing

 17. 17.

  Benning Power Electronics (2010) Chemiczne źródła pra̧du stałego stosowane w systemach zasilania awaryjnego, Power News 09/2010 nr 1. http://pl.benning.de/fileadmin/content_custom/pl/Power_News_01.pdf

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jacek Kozyra.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra, J. et al. The problem of power supply for station with industrial robot in an automated welding process. Electr Eng 100, 1365–1377 (2018). https://doi.org/10.1007/s00202-017-0591-6

Download citation

Keywords

 • EMC (electromagnetic compatibility)
 • Automatization
 • Robotics
 • Welding
 • Guaranteed supply
 • DVR (dynamic voltage restorer)
 • UPS online