Advertisement

TSG

, Volume 88, Issue 6, pp 313–319 | Cite as

Belasting van werkende mantelzorgers

 • Alice de BoerEmail author
 • Marjolein Broese van Groenou
 • Saskia Keuzenkamp
Wetenschappelijke artikelen

Samenvatting

Het verrichten van mantelzorg kan leiden tot een (te) hoge belasting. In dit artikel gaan we na in hoeverre de mate van belasting van werkende mantelzorgers samenhangt met kenmerken van hun werk (zoals de omvang van de arbeidsduur en de sector) en in hoeverre strategieën voor het combineren van betaald werk met mantelzorg die belasting (lijken te) verminderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de objectieve belasting, persoonskenmerken van mantelzorgers en de ondersteuning door anderen. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek Informele hulp 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De analyses richten zich op mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar met betaald werk (van minstens een uur per week) (n=1343). Van deze groep geeft 19% aan dat zij ernstig belast zijn door het helpen. Deze groep ervaart dat de zorg te veel op hun schouders neerkomt, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid. De vier strategieën, individueel afspraken maken met de werkgever, het opnemen van vakantiedagen, het gebruik van verlofregelingen en de aanpassing van de arbeidsduur, worden vaker toegepast door matig tot zwaar belaste werkende mantelzorgers. Als echter ook rekening wordt gehouden met objectieve belasting, kenmerken van mantelzorgers, het verkrijgen van mantelzorgondersteuning en werkkenmerken, dan is het effect van verlofregelingen en individuele afspraken met de werkgever niet langer significant. In het algemeen blijken werkkenmerken en werkstrategieën slechts een klein deel van de variantie in de belasting te verklaren. Net als bij niet-werkende mantelzorgers, komt een hogere belasting vooral voor bij werkende mantelzorgers die intensieve en complexe zorg bieden dan wel hun partner of kind verzorgen.

belasting mantelzorg betaald werk 

Notes

Literatuur

 1. 1.
  Klerk M de, Boer A de. Veranderingen in de informele zorg 1991-2003. In: Boer A de (red.). Kijk op informele zorg. Den Haag: SCP, 2005: 24-33.Google Scholar
 2. 2.
  oer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009.Google Scholar
 3. 3.
  Cuelenaere B, Brands D. en Chotkowski M. Arbeid en zorg op de werkvloer; onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen (RWI), 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Boer A de, Keuzenkamp S. Vrouwen, mannen en mantelzorg; beelden en feiten. Den Haag: SCP, 2009.Google Scholar
 5. 5.
  Timmermans JM (red.), Boer A de, Campen C van, Klerk M.M.Y. de, Wit JSJ de, Woittiez IB. Vrij om te helpen; verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP, 2001.Google Scholar
 6. 6.
  Schellingerhout R. Uitgaven van mantelzorg en derving van inkomen. In: Timmermans JM (red.), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003:163-206Google Scholar
 7. 7.
  Keuzenkamp S, Dijkgraaf M. Participatie: strategieën van werkende mantelzorgers. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J (red.). Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009:74-96.Google Scholar
 8. 8.
  Arksey H, Morée M. Supporting working carers: do policies in England and the Netherlands reflect ‘doulia rights’? Health Soc Care Commun 2008;16;6: 649-59.Google Scholar
 9. 9.
  Abvakabo FNV. Rapportage onderzoek GGZ achterban (november 2009) (gedownload via www.werkenmantelzorg.nl).Google Scholar
 10. 10.
  Pearlin, LI, Mullan JT, Semple SJ, Skaff MM. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. Gerontologist 1990;30:583-94.Google Scholar
 11. 11.
  Yates ME, Tennstedt S, Chang, BH. Contributors to and mediators of psychological well-being for informal caregivers. J Gerontol Psychol Sciences 1999;54B:P12-22.Google Scholar
 12. 12.
  Chapell NL, Reid RC. Burden and well-being among caregivers: Examining the distinction. Gerontologist 2002;42:772-780.Google Scholar
 13. 13.
  Janssen T, Woldringh C. Centrale verzorgers van ouderen. Verschillen en overeenkomsten tussen verzorgende partners dochters en overige verzorgers. Nijmegen: ITS, 1993.Google Scholar
 14. 14.
  Schenen AH, Wijngaarden van B. Consequenties van psychotische stoornissen voor familieleden; de aard en ernst nader onderzocht. Tijdschr Psychiatrie 1996;36;1:16-9.Google Scholar
 15. 15.
  Timmermans JM. Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003.Google Scholar
 16. 16.
  Kramer B, S Kipnis. Eldercare and work-role conflict: Toward an understanding of gender differences in care burden. Gerontologist 1995;35:340-8.Google Scholar
 17. 17.
  Koker B de. Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs T, Lodewijckx E. (red.), Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg. Brussel: CBGS, 2006:115-43.Google Scholar
 18. 18.
  Scharlach AE, Sobel EL, Roberts REL. Employment and caregiver strain: An integrative model. Gerontologist 1991;31:778-87.Google Scholar
 19. 19.
  Keuzenkamp S, Hooghiemstra E. De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners. Den Haag: SCP, 2000.Google Scholar
 20. 20.
  Pot AM, Dyck van R, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatrie, 1995:26;5:214-9.Google Scholar
 21. 21.
  Molenaar IW, Sijtsma K. User’s Manual Msp5 for Windows: A Program for Mokken Scale Analysis for Polytomous Items, Version 5.0. Iec ProGAMMA, Groningen, 2000.Google Scholar
 22. 22.
  Timmermans JM, Boer de A, Iedema J. De mantelval. Den Haag: SCP, 2005.Google Scholar
 23. 23.
  Scharlach AE. Caregiving and employment: Competing or complementary roles? The Gerontologist, 1994;34:378-85.Google Scholar
 24. 24.
  Rinnooy Kan A. Over werk en mantelzorg (Vierde nationale mantelzorglezing donderdag 11 juni 2009), 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Alice de Boer
  • 1
  Email author
 • Marjolein Broese van Groenou
 • Saskia Keuzenkamp
 1. 1.

Personalised recommendations