Skip to main content
Log in

Signalering van lichamelijke mishandeling

Huisarts en wetenschap Aims and scope

Cite this article

Samenvatting

Ceelen M, Dorn T, Buster MCA, De Keijzer JC, Reijnders UJL. Signalering van lichamelijke mishandeling. Huisarts Wet 2010;53(9):479-83.

Inleiding Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. Doel van dit onderzoek was om de ervaringen van huisartsen op dit gebied te inventariseren.

Methode We schreven 412 zelfstandig gevestigde Amsterdamse huisartsen aan met het verzoek een vragenlijst over de signalering van lichamelijk geweld in te vullen. We kregen 251 bruikbare vragenlijsten terug (respons 61%).

Resultaten Vijfenzestig procent van de huisartsen gaf aan dat er gedurende de huisartsenopleiding aandacht is besteed aan de signalering van lichamelijke mishandeling; 64% van de huisartsen heeft na- en/of bijscholing gevolgd op dit gebied. Scholing en karakteristieken van de huisarts bleken belangrijke factoren die van invloed zijn op het aantal vermoedens van lichamelijke mishandeling. Bijna driekwart van de huisartsen gaf aan belemmeringen en/of beperkingen te ervaren bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Het merendeel van de huisartsen stond positief tegenover het idee huisartsen de mogelijkheid te bieden vermoedens van lichamelijke mishandeling direct te bespreken met een forensisch arts (70%).

Conclusie Een groot deel van de huisartsen ervaart belemmeringen bij het signaleren van lichamelijke mishandeling. Scholing en consultatie van een forensisch arts zouden kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat huisartsen beter in staat zijn om lichamelijke mishandeling te signaleren.

Abstract

Ceelen M, Dorn T, Buster MCA, De Keijzer JC, Reijnders UJL. Identifying physical abuse Huisarts Wet 2010;53(9):479-83.

Objective General practitioners (GPs) play an important role in identifying physical injuries caused by domestic violence. The aim of this study was to investigate the experience of this area.

Design Questionnaire survey.

Method In total, 412 GPs in Amsterdam, the Netherlands, were asked to complete a questionnaire on identifying physical violence and 251 questionnaires were returned (response rate 61%).

Results Sixty-five percent of the GPs indicated that their GP training programme had included how to identify physical abuse, and 64% had attended a refresher course on this. Education and GP characteristics appeared to be important factors influencing suspicions of physical abuse. Almost 75% of the GPs reported experiencing barriers and/or limitations when identifying physical abuse. The majority (70%) welcomed the idea of directly consulting a forensic doctor if they suspected physical abuse.

Conclusion A large proportion of GPs experienced difficulties when identifying physical abuse. Education and consultation with a forensic doctor could enable GPs to better identify physical abuse.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Literatuur

 1. Van Dijk T, Flight S, Oppenhuis E, Duesmann B. Huiselijk geweld – aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Intomart, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, 1997.

 2. Kuyvenhoven MM, Hekkink CF, Voorn TB. Overlijdensgevallen onder 0-18-jarigen door vermoede mishandeling: naar schatting 40 gevallen in 1996 gebaseerd op een enquête onder huisartsen en kinderartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2515-8.

 3. Van Gurp L. De veilige gemeente. Utrecht: Stichting TransAct, 2000.

 4. Hamberger LK, Ambuel B, Marbella A, Donze J. Physician interaction with battered women: the women’s perspective. Arch Fam Med 1998;7:575-82.

  Article  CAS  Google Scholar 

 5. Lo Fo Wong S, Wester F, Mol S, Römkens R, Lagro-Janssen T. Utilisation of health care by women who have suffered abuse: a descriptive study on medical records in family practice. Br J Gen Pract 2007;57:396-400.

  Google Scholar 

 6. Compernolle T. Eerste hulp bij kindermishandeling en het Struisarts-syndroom. Tijdschr Kindergeneeskd 1996;64:168-79.

  Google Scholar 

 7. Marquet R, Schellevis F, Donker G. Slachtoffers van geweld zijn grootgebruikers van de huisartsenzorg. Huisarts Wet 2006;10:489.

  Google Scholar 

 8. Lo Fo Wong S, Wester F, Mol S, Romkens R, Hezemans D, Lagro-Janssen T. Talking matters: abused women’s views on disclosure of partner abuse to the family doctor and its role in handling the abuse situation. Patient Educ Couns 2008;70:386-94.

  Article  Google Scholar 

 9. Drijber B, Reijnders UJL, Ceelen M. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld zoeken meestal geen hulp bij de huisarts. Huisarts Wet 2009;52:6-10.

  Article  Google Scholar 

 10. Artsen en kindermishandeling. Meldcode en stappenplan. Utrecht: KNMG, 2008.

 11. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2008.

 12. Reijnders UJL, Van Baasbank MC, Van der Wal G. Diagnosis and interpretation of injuries: a study of Dutch general practitioners. J Clin Forensic Med 2005;12:291-5.

  Article  Google Scholar 

 13. Goren SS, Raat AC, Broekhuijsen-van Henten DM, Russel IMB, Van Stel HF, Schrijvers AJP. Kindermishandeling vaak niet herkend op de huisartsenpost. Retrospectief statusonderzoek bij mishandelde kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153(B127).

 14. Van Rijssel WGH. Oog voor kindermishandeling, meldingen bij het AMK. Epidemiol bull 2007;42:15-20.

  Google Scholar 

 15. Jaarrapport Blijf Groep – thuis in huiselijk geweld. Amsterdam: Stichting Blijf Groep, 2008.

 16. Reijnders UJL, Van Baasbank MC, Van der Wal G. Van de trap gevallen. Med Contact 2004;43:1678-9.

  Google Scholar 

 17. De Vries KM, Wiegersma PA. Knelpunten bij de aanpak van kindermishandeling. Groningen: UMCG, Sociale Geneeskunde, 2007.

 18. Rose K, Saunders DG. Nurses’ and physicians’ attitudes about women abuse: the effects of gender and professional role. Health Care Women Int 1986;7:427-38.

  Article  CAS  Google Scholar 

 19. Lo Fo Wong SH, De Jonge A, Wester F, Mol SLS, Römkens RR, Toine Lagro-Janssen, T. Discussing partner abuse: does doctor’s gender really matter? Fam Prac 2006;23:578-86.

  Article  Google Scholar 

 20. Lo Fo Wong S. Huisartsen herkennen kindermishandeling zelden. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B89.

 21. Lo Fo Wong S, Wester F, Mol SS, Lagro-Janssen TL. Increased awareness of intimate partner abuse after training: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2006;56:249-57.

  Google Scholar 

 22. Dorn T, Ceelen M, De Keijzer JC. Verrichtingen forensische geneeskunde regio Amsterdam. Formatus 2005–2007. Amsterdam: GGD Amsterdam, 2008.

 23. Reijnders UJL, Giannakopoulos GF, De Bruin KH. Assessment of abuse-related injuries: a comparative study of forensic physicians, emergency room physicians, emergency room nurses and medical students. J Forensic Leg Med 2008;15:15-9.

  Article  Google Scholar 

 24. Crebolder HFJM. Opnieuw: intercollegiale toetsing via waarneemgroepen – een haalbare kaart? Huisarts Wet 1993;28:168-70.

  Google Scholar 

 25. Schuit KW, Cost Bude PE, Van Heest FE, Rolf C. Bellen met een consulent is effectief bij terminale zorg. Huisarts Wet 2003;46:388-91.

  Google Scholar 

 26. Raphael K. Recall bias: a proposal for assessment and control. Int J Epidemiol 1987;16:167-70.

  Article  CAS  Google Scholar 

 27. Brown JB, Lent B, Brett PJ, Sas G, Pederson LL. Development of the Woman Abuse Screening Tool for use in family practice. Fam Med 1996;28:422-8.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 28. Feldhaus KM, Koziol-McLain J, Amsbury HL, Norton IM, Lowenstein SR, Abbott JT. Accuracy of 3 brief screening questions for detecting partner violence in the emergency department. JAMA 1997;277:1357-61.

  Article  CAS  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Manon Ceelen.

Additional information

GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam: dr. M. Ceelen, onderzoeker; dr. T. Dorn, onderzoeker; dr. M.C.A. Buster, onderzoeker. Afdeling Forensische Geneeskunde: dr. U.J.L. Reijnders, forensisch arts; J.C. de Keijzer, forensisch arts.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Cite this article

Ceelen, M., Dorn, T., Buster, M. et al. Signalering van lichamelijke mishandeling. HUWE 53, 479–483 (2010). https://doi.org/10.1007/BF03089255

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03089255

Navigation