Bijblijven

, Volume 26, Issue 1, pp 15–20

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  • A. de Jongh
  • E. ten Broeke
Artikel

DOI: 10.1007/BF03088733

Cite this article as:
de Jongh, A. & Broeke, E.. BIJB (2010) 26: 15. doi:10.1007/BF03088733
  • 198 Downloads

Samenvatting

EMDR is een geprotocolleerde, evidence-based behandelprocedure gericht op het ‘desensitiseren’ – verzwakken – van herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen. Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen uit 2003 is EMDR één van de twee meest in aanmerking komende psychologische interventies bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een belangrijk voordeel ten opzichte van andere behandelmethoden is de snelheid waarmee resultaten worden bereikt. Daarnaast ervaren veel patiënten en therapeuten EMDR als relatief weinig emotioneel belastend. Wij zullen de behandelaanpak illustreren aan de hand van twee casussen en informatie verschaffen over verwijzing, opleiding, beroepsvereniging en kwaliteitsbeleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • A. de Jongh
    • 1
  • E. ten Broeke
  1. 1.

Personalised recommendations