Skip to main content
Log in

De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel

 • Onderzoek
 • Published:
Huisarts en Wetenschap Aims and scope

Samenvatting

Kastelein M, Wagemakers HPA, Luijsterburg PAJ, Berger MY, Koes BW, Bierma-Zeinstra SMA. De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel. Huisarts Wet 2008;51(11):528-35.

Doel Bepalen wat de waarde is van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van patiënten met knieletsel, in het bijzonder intra-articulair knieletsel.

Methode We includeerden patiënten tussen 18 en 65 jaar die hun huisarts bezochten met een trauma van de knie. Aan de hand van logistische regressieanalyse bepaalden we associaties (p < 0,15) van anamnese/lichamelijk onderzoek met enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten en met intra-articulair knieletsel afzonderlijk. De resultaten van een MRI-scan golden als referentiestandaard. Als we een associatie vonden, berekenden we de sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde.

Resultaten Van de 134 deelnemende patiënten hadden er 82 enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten, dat in 64 gevallen intra-articulair was. De items ‘leeftijd > 40 jaar’, ‘rotatietrauma’, ‘voortzetten activiteit onmogelijk’, ‘genu flexum’ en ‘pijn bij palpatie MCL (mediaal collateraal bandletsel)’ vertoonden een multivariate associatie met enig letsel van de knie. De items ‘leeftijd > 40 jaar’, ‘trauma tijdens sport’, ‘rotatietrauma’, ‘voortzetten activiteit onmogelijk’ en ‘laxiteit voorsteschuifladetest’ waren geassocieerd met intra-articulair knieletsel. Geïsoleerd hadden de genoemde items enige diagnostische waarde. Combinaties van items gaven een stijging van de diagnostische waarde, maar die was onvoldoende voor klinisch gebruik.

Conclusie Voor zowel enig letsel van het kniegewricht en de omringende ligamenten als voor intra-articulair letsel bestaan er onafhankelijk geassocieerde bevindingen en testresultaten uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Het lijkt echter niet langer zinvol om op basis van anamnese en/of lichamelijk onderzoek een verdeling te maken in intra- en extra-articulair letsel.

Abstract

Kastelein M, Wagemakers HPA, Luijsterburg PAJ, Berger MY, Koes BW, Bierma-Zeinstra SMA. The value of anamnesis and physical examination in the diagnosis of traumatic knee injury. Huisarts Wet 2008;51(11):528-35.

Aim To determine the value of anamnesis and physical examination in the diagnosis of patients with knee injury, particularly intra-articular knee injury.Method We included patients aged between 18 and 65 years who visited their GP’s surgery with knee trauma. Using logistic regression analysis we determined associations (p < 0.15) between anamnesis/physical examination and intra-articular knee injury and any other type of knee injury, whereby we used a supplementary MRI scan as a reference standard. If we found an association, we calculated sensitivity, specificity and prognostic value.Results Of the 134 participating patients, 82 had some form of knee injury which, in 64 cases, was intra-articular. The items ‘age > 40 years’, ‘rotation trauma’, continuing activity impossible’, ‘genu flexum’ and ‘pain on palpation of medial collateral ligament system’ showed an association in a multivariate analysis with any knee injury. The items ‘age > 40 years’, ‘trauma during sport’, ‘rotation trauma’, ‘continuing activity impossible’ and ‘laxity of the anterior drawer test’ were associated with intra-articular knee injury. In isolation, the items listed had some diagnostic value. Combining the items caused a rise in the diagnostic value but this proved insufficient for clinical use.

Conclusion Some items from anamnesis and physical examination are independently associated with intra-articular and any other form of knee injury. However it seems no longer useful to categorise knee injuries into intra-articular and extra-articular on the basis of anamnesis and/or physical examination.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Van der Linden M, Westert G, De Bakker D, Schellevis F. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

 2. Van der Plas CG, Dingjan RA, Hamel A, Jonker JC, Postema PhJ, Smorenburg HAAJ, et al. NHG-Standaard Traumatische knieproblemen. Huisarts Wet 1998;41:296-300.

  Google Scholar 

 3. Scholten RJ, Deville WL, Opstelten W, Bijl D, Van der Plas CG, Bouter LM. The accuracy of physical diagnostic tests for assessing meniscal lesions of the knee: a meta-analysis. J Fam Pract 2001;50:938-44.

  Google Scholar 

 4. Scholten RJ, Opstelten W, Van der Plas CG, Bijl D, Deville WL, Bouter LM. Accuracy of physical diagnostic tests for assessing ruptures of the anterior cruciate ligament: a meta-analysis. J Fam Pract 2003;52:689-94.

  Google Scholar 

 5. Solomon DH, Simel DL, Bates DW, Katz JN, Schaffer JL. The rational clinical examination. Does this patient have a torn meniscus or ligament of the knee? Value of the physical examination. JAMA 2001;286:1610-20.

  Google Scholar 

 6. Jackson JL, O’Malley PG, Kroenke K. Evaluation of acute knee pain in primary care. Ann Intern Med 2003;139:575-88.

  Google Scholar 

 7. Heintjes EM, Berger MY, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. Knee disorders in primary care: design and patient selection of the HONEUR knee cohort. BMC Musculoskelet Disord 2005;6:45.

  Google Scholar 

 8. Wagemakers HP, Heintjes EM, Boks SS, Berger MY, Verhaar JAN, Koes BW, et al. Diagnostic value of history-taking and physical examination for assessing meniscal tears of the knee in general practice. Clin J Sport Med 2008;18:24-30.

  Google Scholar 

 9. Kastelein M, Wagemakers HP, Luijsterburg PA, Verhaar JA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. Assessing medial collateral ligament knee lesions in general practice. Am J Med 2008;(in press).

 10. Tegner Y, Lysholm J. Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. Clin Orthop Relat Res 1985;198:43-9.

  Google Scholar 

 11. Hoppenfield S. Physical examination of the spine and extremities. East Norwalk Conn: Appleton Century Crofts, 1976.

 12. Reider B. The orthopaedic physical examination. WB Saunders, 1999:202-45.

 13. http://www.emedicine.com/pmr/topic75.htm.

 14. Stratford PW. Prospective evaluation of the McMurray test. Am J Sports Med 1994;22:567-8.

  Google Scholar 

 15. Fowler PJ, Lubliner JA. The predictive value of five clinical signs in the evaluation of meniscal pathology. Arthroscopy 1989;5:184-6.

  Google Scholar 

 16. Daniel D, Stone M. Diagnosis of keen ligament injury: Tests and measurements of joint laxity. In Feagin JA, editors. The crucial ligaments. New York: Churchill Livingstone, 1988:287-300.

 17. Torg JS, Conrad W, Kalen V. Clinical diagnosis of anterior cruciate ligament instability in the athlete. Am J Sports Med 1976;4:84-93.

  Google Scholar 

 18. Galway HR, MacIntosh DL. The lateral pivot shift: a symptom and sign of anterior cruciate ligament insufficiency. Clin Orthop Relat Res 1980;147:45-50.

  Google Scholar 

 19. Shahabpour M, Handelberg F, Casteleyn PP, Machiels F, Osteaux M. Imaging in sports-medicine-knee. Eur J Radiol 1997;26:23-45.

  Google Scholar 

 20. Bari V, Murad M. Accuracy of magnetic resonance imaging in the knee. J Coll Physicians Surg Pak 2003;13:408-11.

  Google Scholar 

 21. Boks SS, Vroegindeweij D, Koes BW, Hunink MM, Bierma-Zeinstra SM. Magnetic resonance imaging abnormalities in symptomatic and contralateral knees: prevalence and associations with traumatic history in general practice. Am J Sports Med 2006;34:1984-91.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marlous Kastelein.

Additional information

Afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam: M. Kastelein, arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker; H.P.A. Wagemakers, fysiotherapeut, onderzoeker; dr. P.A.J. Luijsterburg, projectleider onderzoek; dr. M.Y. Berger, huisarts, senior projectleider onderzoek, universitair hoofddocent; prof.dr. B.W. Koes, hoogleraar onderzoek; dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra, senior projectleider onderzoek, universitair hoofddocent.

Belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Financiering

Het onderzoeksnetwerk HONEUR werd financieel gesteund door de zorgverzekeraars TRIAS, Zilveren Kruis Achmea en OZ.

About this article

Cite this article

Kastelein, M., Wagemakers, H., Luijsterburg, P. et al. De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel. HUWE 51, 528–535 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03086932

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03086932

Navigation