Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 2, pp 159–160 | Cite as

Non-verbale communicatie

Huisarts en patiënt (6): Consultvoering
  • Paul Ram
In de praktijk
  • 940 Downloads

samenvatting

In deze serie over de communicatie tussen huisarts en patiënt volgt In de praktijk aan de hand van casuïstiek (het hoesten van Loeka) de logische ordening van een consult. Eerdere afleveringen behandelden algemene aspecten van de communicatie, effectieve en efficiënte informatieverzameling over het probleem en de hulpvraag, het geven van informatie en de gemeenschappelijke besluitvorming. Deze aflevering gaat over de kracht van de non-verbale communicatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Paul Ram
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations