Skip to main content

Waardering van kwalitatief onderzoek

Samenvatting

Wie een wetenschappelijk artikel leest, wil weten of hij kan bouwen op de resultaten daarvan, met andere woorden, of het onderzoek waarover verslag wordt gedaan methodologisch goed in elkaar zit. Daarbij zal de lezer uitgaan van het algemene idee dat een goede methode leidt tot objectieve conclusies. Maar wat is objectief? Betekent dit dat elke onderzoeker in principe dezelfde resultaten zou moeten verkrijgen? Moet het onderzoek volgens vaste protocollen zijn verlopen? En mag de onderzoeker geen enkele bias vertonen? Oftewel, zou de rol van de onderzoeker eigenlijk moeten zijn geminimaliseerd en zou de objectiviteit nog het beste door de uitvoering met een computer zijn gegarandeerd? In dat geval zou kwalitatief onderzoek nooit objectief – in de zin van methodologisch deugdelijk – kunnen zijn.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Maso I, Smaling A. Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom, 1998.

  Google Scholar 

 2. Giacomini MK, Cook DJ. Users's guides to the medical literature: XXIII. Qualitative research in health care A. Are the results of the study valid? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 2000; 284:357-2.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 3. Hak T. Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 2004;47:502-8.

  Article  Google Scholar 

 4. Mays N, Pope C. Rigour and qualitative research. BMJ 1995:311:109-12.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 5. Malterud K. Qualitative research: standards, challenges and guidelines. Lancet 2001;358:483-8.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 6. Mays N, Pope C. Qualitative research in health care. Assessing quality in qualitative research. BMJ 2000:320:50-2.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 7. Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek: kwalitatief onderzoek. Amsterdam: AmCOGG. 2002. Ook verschenen als: Plochg T, Van Zwieten M, editors. Guidelines for quality assurance in health and health care research: Qualitative Research. Amsterdam: Qualitative Research Network AMC-UvA. 2002.

 8. Giacomini MK, Cook DJ. Users'guide to the medical literature: XXIII. Qualitative research in health care B. What are the results and how do they help me care for my patients? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 2000;284:478-82.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Myra van Zwieten.

Additional information

Afdeling Huisartsgeneeskunde, Divisie Klinische Methoden & Public Health, AMC/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam: mw. M.C.B. van Zwieten, psycholoog/onderzoeker; prof.dr. D.L. Willems, huisarts/ethicus.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Cite this article

van Zwieten, M., Willems, D. Waardering van kwalitatief onderzoek. HUWE 47, 38–43 (2004). https://doi.org/10.1007/BF03083653

Download citation