Het aanvragen van voorzieningen door personen met een lichamelijke beperking

Belemmeringen en hulp van het sociale netwerk

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking belemmeringen ondervinden bij het indienen van een aanvraag voor een voorziening, omdat zij beperkte kennis en administratieve vaardigheden bezitten. Daarnaast is nagegaan of het sociale netwerk een rol speelt bij het aanvragen van thuiszorg en/of woningaanpassingen. De resultaten tonen aan dat het indienen van een aanvraag vooral problematisch is voor mensen met weinig hulpbronnen, zoals een lage opleiding. Niet alle mensen met een lichamelijke beperking zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden. Bovendien heeft een deel moeite met de administratieve activiteiten die nodig zijn voor de aanvraag. Een groot deel van hen ontvangt steun van het sociale netwerk bij het indienen van een aanvraag. Echter, sommige mensen hebben niemand in hun omgeving die hen hierbij kan helpen. Voorlichting en ondersteuning vanuit gemeenten is nodig om deze groep te laten slagen in het indienen van een aanvraag.

Abstract

Submitting an application for health care services: bottlenecks and support of the social network

The problems that persons with a physical disability may have with applying for health care services and the support persons receive of their social network with this activity are the subjects of interest in this article. The results showed that many persons were not well informed on health care services. Some had problems with simple administrative activities needed to submit an application. This particularly applied to persons without many resources, such as a low educational level. The majority of them received support of their social network with submitting an application. However, some physically disabled persons do not receive support although they have problems with submitting an application by themselves. Local governments should actively distribute information and provide support to these persons in order to increase the change that they will submit an application for health care services.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Bussemaker M. AWBZ: naar eenvoud in uitvoering. Begrijpelijke informatie voor cliënten, werkplezier voor professionals en ruimte voor zorginstellingen. Actieplan voor vermindering van regeldruk, bureaucratie en administratieve lasten in de AWBZ. Den Haag: ministerie van VWS, 2007.

 2. 2.

  Hortulanus R, Machielse A, Meeuwsen L. Sociaal isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland. Den Haag: Elsevier Overheid, 2003.

 3. 3.

  Campen C van, Klerk MMY de. Zorggebruik. In: Klerk MMY de (red). Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. Rapportage ouderen 2004. Den Haag: SCP, 2004, 35-64.

 4. 4.

  Pommer E, Gameren E van, Stevens J, Woittiez I. Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen EU-landen. Den Haag: SCP, 2007.

 5. 5.

  Klerk MMY de, Huijsman R. Ouderen en hulpmiddelen. Mogelijkheden voor substitutie. Tijdschr Gezondheidswet 1995;73:282-8.

 6. 6.

  Bilsen PMA van, Hamers JPH, Groot W, Spreeuwenberg C. Welke zorg vragen ouderen? Een inventarisatie. Tijdschr Gezondheidswet 2004;82:221-8.

 7. 7.

  Wapstra BA, Quist HJ, Vreugde CJC. Kerncijfers Wvg 2005 Aantallen en kosten van verstrekte Wvg-voorzieningen (landelijke cijfers). Den Haag: SGBO, 2006.

 8. 8.

  Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch Jaarboek 2006. Voorburg/ Heerlen: CBS, 2006.

 9. 9.

  Klerk MMY de, Boer AH de. Veranderingen in het aanbod van informele zorg, 1991-2003. Tijdschr Gezondheidswet 2006; 84:409-14.

 10. 10.

  Klerk MMY de, Iedema J, Campen C van. SCP-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van AVO 2003. Werkdocument 121. Den Haag: SCP, 2006.

 11. 11.

  Klerk MMY de, Schellingerhout R. Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en welzijn. Den Haag: SCP, 2006.

 12. 12.

  Knijn T, Liefbroer A. De helpende hand. Demos 2004;20:84-85.

 13. 13.

  Brink-Muinen A van den. Gebruik van internet door chronisch zieken en gehandicapten voor het zoeken van gezondheids- (zorg)informatie. Utrecht: NIVEL, 2006.

 14. 14.

  Ingen E van, Haan J de, Duimel M. Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en inactieven. Den Haag: SCP, 2007.

 15. 15.

  Heijmans, MJWM, Spreeuwenberg P, Rijken PM. Patiëntenpanel Chronisch Zieken. Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2004. Utrecht: NIVEL, 2004.

 16. 16.

  Roelands M, Oost P van, Buysse A, Depoorter A. Awareness among community-dwelling elderly of assistive devices for mobility and self-care and attitudes towards their use. Soc Sci Med 2002;54:1441-51.

 17. 17.

  Gorter KA. Thuishulp gewogen. Een onderzoek naar de behoefte van lichamelijk gehandicapte mensen aan hulp thuis. Den Haag: NIMAWO, 1989.

 18. 18.

  Kempen GIJM, Suurmeijer TPBM. Thuiszorg nader bekeken. Verslag van een onderzoek naar het bereik en functioneren van wijkverpleging onder ouderen en hulpverleners in de provincie Drenthe. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1989.

 19. 19.

  Depla MFIA, Smits CHM. Wonen zorg welzijn: wat willen ouderen zelf. Utrecht: Trimbos Instituut, 2003.

 20. 20.

  Beek WJM van. Wmo-invoeringsmonitor, vierde meting. Onderzoek naar de voortgang van de invoering van de Wmo en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten. Den Haag: SGBO, 2007.

 21. 21.

  Kok LM, Stevens J, Gameren E van, Sadiraj K, Woittiez IB. De baten van thuiswonen. ESB 2005;4451:36-9.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to R. J. Hoefman.

Additional information

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus MC), Rotterdam, voorheen Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag

Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus MC), Rotterdam

Mevr. M.M.Y. de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau, Postbus 16164, 2500 BD Den Haag,

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Hoefman, R.J., Foets, M. Het aanvragen van voorzieningen door personen met een lichamelijke beperking. TVGW 87, 20–26 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03082164

Download citation

 • aanvragen van voorzieningen
 • thuiszorg
 • woningaanpassing
 • lichamelijke beperkingen
 • sociaal netwerk
 • application for health care services
 • professional home care
 • housing adaptations
 • physical disability
 • social network