Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 32, Issue 6, pp 467–472 | Cite as

Huisarts; de niet met gezag belaste ouder is bevoegd te verzoeken om informatie over gezondheid kind, arts heeft eigen verantwoordelijkheid omtrent noodzaak doorverwijzen: ongegrond

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. A.H.A. Scholten, voorzitter, mrs. W. Jonkers en G.P.M. van den Dungen, leden-juristen en dr. R.A. Verweij en B.P.M. Schweitzer, leden-beroepsgenoten en mr. D.M. Looten, secretaris) d.d. 27 mei 2008.
Jurisprudentie Tuchtrecht BIG

Samenvatting

Klager heeft tezamen met zijn voormalig echtgenoot het gezag over hun minderjarige zoon. De moeder en het kind zijn patiënt bij verweerder. Op 6 maart 2006 heeft klager verweerder verzocht hem een verwijskaart voor zijn zoon te verstrekken voor een kinderpsycholoog of kinderpsychiater.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations