Skip to main content
Log in

Obstakels in werk: wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?

 • Onderzoek
 • Published:
TBV - Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde Aims and scope

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen georganiseerd waaraan in totaal 31 bedrijfsartsen en psychologen deelnamen. De resultaten laten zien dat belemmeringen in werk onder te verdelen zijn in drie typen: (1) factoren die liggen in iemands functie, (2) kenmerken van de organisatie, en (3) kenmerken van de branche waarin iemand werkzaam is. Met name de leidinggevende lijkt een sleutelpositie in te nemen bij terugkeer naar werk. De grote hoeveelheid belemmerende factoren laat zien dat werkhervatting een complex proces is.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Bossche S van den, Houtman I. Stress impact: Longitudinal quantitative study on long term absent employees: the Netherlands. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.

 2. Laitinen-Krispijn S, Bijl R. Werk, psyche en ziekteverzuim: aard en omvang van psychische stoornissen, ziekteverzuim en zorggebruik in de beroepsbevolking. Utrecht: Trimbos instituut, 2002.

 3. Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Inaugurale rede. Universiteit Utrecht, 2006.

 4. Blonk RW, Brenninkmeijer V, Lagerveld SE, et al. Return to work: a comparison of two cognitive behavioural interventions in cases of work-related psychological complaints among the self-employed. Work Stress 2006; 20: 129–144.

  Google Scholar 

 5. Klink JJL van der, Blonk RWB, Schene AH. Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders: a cluster randomised controlled design. Occup Environ Med 2003; 60: 429–437.

  Google Scholar 

 6. Nijhuis F, Lierop B van. Arbeidsreïntegratie en arbeidsrehabilitatie. In: Schaueli W, Bakker A (red.), De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.

 7. Richtlijnen NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen. Utrecht: NVAB, herziene versie 2007.

 8. Richtlijnen NIP/LVE. Werk en psychische klachten. Richtlijn voor psychologen. Amsterdam: NIP/LVE, 2005.

 9. Klink JJL van der, Terluin B. Arbeid en gezondheid: de context en uitgangspunten voor een eerstelijns benadering. In: Klink JJL van der (red.), Psychische problemen en werk: Handboek voor een actieverende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005, pp. 3–20.

 10. Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid. Leidraad Aanpak verzuim om psychische redenen. CPA, 2001.

 11. Schene AH, Weeghel J van, Klink JJL van der, et al. Psychische aandoeningen en arbeid: een vergelijking van interventies. Psychopraxis 2005; 7: 110–115.

  Google Scholar 

 12. Blank L, Peters J, Pickvance S, et al. A systematic review of the factors which predict return to work for people suffering episodes of poor mental health. J Occup Rehab 2008; 18: 27–34.

  Google Scholar 

 13. Houtman I, Schoemaker C, Blatter B, et al. Psychische klachten, interventies en werkhervatting. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2002.

 14. Klink JJL van der, Blonk RWB, Schene AH. The benefits of interventions for work-related stress. Am J Public Health 2001; 91: 270–276.

  Google Scholar 

 15. Clarkin N, Wynne R. Vocational Stress Impact Consortium. http://www.surrey.ac.uk/psychology/stressimpact, en dan: documents, chapter 4, 2006.

 16. Kompier M. Job design and well-being. In: Schabracq MJ, Winnubst JAM, Cooper CL (red.), The Handbook of Work and Health Psychology. Chichester: John Wiley, 2003, pp. 429–454.

 17. Semmer NK. Job stress interventions and organization of work. In: Quick JC, Tetrick LE (red.), Handbook of occupational health psychology. Washington, DC: American Psychological Association, 2003, pp. 324–354.

 18. Kitzinger J. Qualitative research: Introducing focus groups. Br Med J 1995; 311: 299–302.

  Google Scholar 

 19. Morgan DL. Focus groups. Annu Rev Sociol 1996; 22: 129–152.

  Google Scholar 

 20. Oostrom SH van, Anema, JR, Terluin B, et al. De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 329–335.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to P. C. J. Oomens.

Additional information

Dr. P.C.J. Oomens, drs. J.J.J.M. Huijs en prof.dr. R.W.B. Blonk zijn werkzaam bij TNO Kwaliteit van Leven|Arbeid, Hoofddorp.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Oomens, P.C.J., Huijs, J.J.J.M. & Blonk, R.W.B. Obstakels in werk: wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?. TVBV 17, 231–236 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03081216

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03081216

Navigation