Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 30, Issue 1, pp 46–47 | Cite as

Restauratieve tandheelkunde

  • J. G. A. Advocaat
TP selectief
  • 6 Downloads

Samenvatting

Waar mogelijk wordt het vervaardigen van een adhesief bevestigde brug aanbevolen in plaats van een brug met volledig omslepen pijlerelementen. Door de minder invasieve preparatie is de kans op beschadiging van de pulpa kleiner en geven supragingivale randen minder irritatie van de gingiva. De stoeltijd is korter en de laboratorium-kosten zijn geringer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. G. A. Advocaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations