Skip to main content
Log in

Mensen die te weinig bewegen of te dik zijn denken met persoonlijk advies en ‘beweegmaatje’ meer in beweging te komen

Resultaten Nationale Gezondheidstest 2004

 • Wetenschappelijke artikelen
 • Published:
TSG Aims and scope

Samenvatting

Veel mensen willen meer gaan bewegen. Toch lukt dit vaak niet. Wat denken mensen nodig te hebben om daadwerkelijk meer in beweging te komen? Deze vraag stond centraal in de Nationale Gezondheidstest 2004. Aan drie groepen (onvoldoende beweging, geen overgewicht (n=223), onvoldoende beweging, overgewicht (n=825), voldoende beweging, overgewicht (n=1013)) is gevraagd welke beweegactiviteiten favoriet zouden zijn en wat hen zou stimuleren om te gaan bewegen of sporten, indien ze het advies zouden krijgen om meer te gaan bewegen. De favoriete beweegactiviteiten waren: fietsen (83%), lopen (77%), huishoudelijke klussen (76%) en recreatief sporten (66%). Om meer in beweging te komen zouden de deelnemers minder tv willen gaan kijken (60%) of minder gaan computeren (37%). De meest genoemde stimulerende factoren waren informatie en persoonlijk (medisch) advies over geschikte beweeg- en sportmogelijkheden (62-81%). Verder was er een grote behoefte aan een ‘maatje’ om gezamenlijk te gaan bewegen of sporten (66-76%). Deze stimulerende factoren werden het vaakst genoemd door de deelnemers met overgewicht en onvoldoende beweging.

Abstract

Less-active and overweight people desire tailored advice and buddies to become more active. Results of the National Health Check 2004

Many people want to become more physically active. However, they often do not succeed. What do they think they will need to increase their physical activity? This was the central research question of the National Health Check of 2004. Three groups of adults (insufficient physical activity, no overweight (n=223), insufficient physical activity, overweight (n=825), sufficient physical activity, overweight (n=1013)) were asked which physical activities they would prefer and what they would need to increase their physical activity, when given the strong advice to increase their physical activity. The favourite physical activities were cycling (83%), walking (77%), household activities (76%) and recreational sports (66%). To make time for physical activities, the participants would reduce the time spent watching television (60%) or using a computer (37%). Information and tailored (medical) advice on suitable physical activities were the most frequently mentioned reinforcing factors (62-81%). Furthermore, many participants would desire buddies to be active with (66-76%). The group with overweight ánd insufficient physical activity most often mentioned these reinforcing factors.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Pate PR, Pratt M, Blair SN et al. Physical activity and public health: a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995;273:402-7.

 2. US Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996.

 3. Kemper HCG, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen. Tijdschr Gezondheidswet 2000;78:180-3.

 4. Kemper HCG, Ooijendijk WTM. De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Een update met bezinning over communicatie. In: Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2002/2003. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2004:3-24.

 5. Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Jacobusse G, Hopman-Rock M. Bewegen in Nederland 2000-2005. In: Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004/2005. Leiden: TNO Kwaliteit van leven, 2007 (in druk).

 6. Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Stiggelbout M. Bewegen in Nederland 2000-2003. In: Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2002/2003. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2004:25-50.

 7. World Health Organization. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/FAO expert consultation, 28 January – 1 February 2002. Geneve: WHO, 2003.

 8. American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998;30:975-91.

  Google Scholar 

 9. Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003.

 10. Visscher TLS, Seidell JC. The public health impact of obesity. Ann Rev Public Health 2001;22:355-75.

 11. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Re-port of a joint WHO/FAO expert consultation, 28 January–1 February 2002. Geneve: WHO, 2003.

 12. Lean MEJ, Han TS, Morrison CE. Waist circumference as a measure for indicating need for weight management. BMJ 1995;311:158-61.

 13. Oers JAM van. Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM, 2002.

 14. Hildebrandt V, Proper K, Urlings I. Lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid van werkenden. Resultaten van de Nationale Gezondheidstest 1999-2000. In: Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Stiggelbout M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000-2001. Hoofddorp/Leiden: TNO Arbeid, TNO-PG, 2002:25-38.

 15. Kahn EB, Ramsey LT, Brownson RC, et al. The effectiveness of interventions to increase physical activity. A systematic review. Am J Prev Med 2002;22(4S):73-107.

 16. Proper K, Bergstra B, Bakker I, Mechelen W van. De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen. TBV 2006;14:103-8.

 17. NIGZ. Tussenrapportage project Fietsen naar het werk. Woerden: NIGZ, 2003.

 18. Proper KI, Koning M, Van der Beek AJ et al. The effectiveness of worksite physical activity programs on physical activity, fitness, and health. Clin J Sport Med 2003;13:106-17.

 19. Verheijden MW, Hildebrandt VH. Bewegingsactiviteiten in bedrijven nemen niet toe. We willen zo graag, maar doen zo weinig. Arbovisie 2005;2:44-7.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to M. P. Jans.

Additional information

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

TNO Kwaliteit van Leven, Hoofddorp

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden, Body@Work Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid, TNO-VUmc

M.P. Jans, TNO Kwaliteit van Leven, Postbus 2215, 2301 CE Leiden, tel. 071-5181777

Voor publicatie aanvaard in januari 2007.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Jans, M.P., de Kraker, H. & Hildebrandt, V.H. Mensen die te weinig bewegen of te dik zijn denken met persoonlijk advies en ‘beweegmaatje’ meer in beweging te komen. TVGW 85, 152–159 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03078641

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03078641

Navigation